Saturday, November 18, 2006

Kampen om verdensherredømme

Kampen om verdensherredømmet

Og Den nye verdensorden

Av Å. Kaspersen http://.www.innsyn.com

Opp gjennom verdenshistorien har viljesterke og ambisiøse erobrere gått med visjoner om et verdensherredømme. Berømte hærførere som Aleksander den store i oldtiden og Napoleon Bonaparte i nyere tid var besjelet av denne drømmen, men greide ikke å realisere den. Med sitt erobrergeni førte Aleksander den store sitt hellenistiske rike fram til Indusdalen, men maktet ikke å komme videre. Død og nederlag stanset erobringsferdene til såvel makedoner som korsikaner.

Militære operasjoner hadde hittil ikke maktet å virkeliggjøre visjonene om verdensherredømmet og utrope en verdenshersker. Den som ble grepet av slike vyer måtte innlysende nok gripe til andre og mindre voldelige våpen i tillegg, og arbeide på sikt.

Syv år etter at Napoleon Bonaparte ble født ble det utferdiget en konkret plan om verdenserobring. Den 1. mai 1776, samme år som den amerikanske uavhengighetserklæring ble lagt fram av de opprinnelige 13 koloniene, ble det i Tyskland stiftet en hemmelig orden med en ideologi som på sikt skulle forsøke å realisere det som militære erobringskriger ikke hadde greid. Virkemidlene var infiltrasjon, undergravingsvirksomhet og "folkeopplysning" (hjernevask) i forbindelse med iscenesatte opprør og revolusjoner.

Det dialektiske prinsipp

Etter at den tyske filosof Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) utga sine verkerPhänomenologie des Geistes (1807) og Wissenschaft der Logik (1812-16) der han bl.a. formulerte sitt såkalte dialektiske prinsipp, ble dette et av de mest effektive midler i konspiratørenes langsiktige planer om verdenserobringen. Hegel hevdet at det var via strid (tese) og motsetninger (antitese), samt motsetningens opphevelse i høyere enheter (syntese) at utviklingen på den verdenshistoriske arena skjedde mot stadig høyere nivåer. Dette såkalte dialektiske prinsipp kan stilles opp som en formel: tese + antitese = syntese.

Konspiratørene mener at de ved å skape på kunstig vis såvel teser som antiteser, vil kunne frambringe syntesen, som i sin endelige form er verdensherredømmet, eller Novus Ordo Seclorum -- Den nye verdensorden.

For å kunne brygge sammen de nødvendige motsetninger er det nødvendig å ha full kontroll over politikken, pengesystemet, massemediene og utdannelsessystemet. Infiltrasjon og undergravingsvirksomhet er med andre ord nøkkelord i denne sammenhengen.

Spørsmålet blir: Kan man spore slike kunstig skapte motsetninger i Den vestlige verden de siste to hundre årene? Svaret er et definitivt ja.

Hva er Den nye verdensorden?

Den nye verdensorden, eller Novus Ordo Seclorum er den endelige utkrystallisering av den årtusenlange drømmen om verdensherredømmet. Under dette systemet vil alle nasjoner på jorden bli underlagt "verdensregjeringen" med verdensherskeren som den øverste autoritet. Det er trolig at alle land i verden blir smeltet sammen til ti "superstater" eller regioner. Disse ti regionene er allerede definert av den såkalte Romaklubben. Mer om dette senere. I disse superstatene vil alle kulturer, raser, ideologier, pengesystemer og religioner være smeltet sammen til en homogen masse, i samsvar med verdensregjeringens ideologi. Kjønnsdistinksjonene mellom menn og kvinner forsvinner, familieenheten likedan. Alt går over til "unisex", "unirase", "unikultur" og "unireligion". Det blir en verdenshovedstad (trolig Jerusalem), der "verdensdiktatoren" sitter. Dette systemet vil utvikle seg til et tyranni uten sidestykke i jordens historie.

Den nye verdensorden er kort og godt Antikristens ("dyrets") rike, og blir en oppfyllelse av Daniels 7. kapittel og Åpenbaringsbokens 13. kapittel. I Daniel 7 leser vi om et ubeskrivelig dyr med ti horn: "Slik lød hans ord: Det fjerde dyret vil bli et fjerde rike på jorden, et som er annerledes enn alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den" (Dan 7,23).

Dette dyret skal sluke hele jorden. Dyret symboliserer et rike som er verdensomspennende. Det er nærliggende å tenke på dette riket som verdensherredømmet, Den nye verdensorden. Det blir et tyranni og et diktatur av uante proporsjoner. Dette riket "tråkker ned" og "knuser" hele jorden.

Vi finner en parallell i Åpenbaringens 13. kapittel. Også her er det snakk om en makt som legger hele jorden under seg.

Vi ser Den nye verdensorden ta form rett foran øynene våre, og likevel er de fleste mennesker fullstendig uvitende om hva som foregår. Utvisking av kjønnsdistinksjonene har ført til en massiv oppblomstring av homofili og lesbiskhet som "alternative samlivsformer". Negativt hjernefór av alle slag, spydd ut av dagens media har ført menneskene ned til et lavmål av stupiditet der man ikke lenger kan skjelne lys fra mørke. Gir man høylytt uttrykk for dette, blir man ledd ut som halvgal ekstremist, en relikt fra steinalderen. Man står faktisk i fare for å bli anmeldt, da dagens rettsvesen er underlagt prinsippene i Den nye verdensorden og ikke etablerte normer i samsvar med Bibelens lære. Dagens rettsvesen tjener forbryteres og avvikeres sak. Man leser faktisk i dagens aviser at folk som avslører tyver og forbrytere blir anmeldt av forbryteren og bøtelagt av "rettsvesenet"!

Samvittighetsfriheten er i ferd med å forsvinne, patriotismen og nasjonalfølelsen blir gjort til skjellsord, familien oppløses, kjønnsdistinksjonene mellom mann og kvinne utviskes, etablerte normer går i oppløsning, landenes suverenitet blir undergravd osv. -- alt dette er i tråd med ideologien til makteliten bak planene om verdensherredømmet. Denne makteliten styrer i dag politikken, pengesystemet, utdannelsessystemet og media. Vi ser daglig Hegels dialektiske prinsipp i praksis, planlagt og ført ut i livet av makteliten, de som styrer verden bak kulissene. Disse negative trendene blir framstilt i mediene som positive. Uttrykket "nasjonalist" (patriot) er blitt skjellsord, mens uttrykkene "globalist" og "internasjonalist" baner seg vei inn i folks bevissthet. Det er duket for et paradigmeskifte hos den jevne borger, og det er de styrte medier og utdannelsessystemer som hamrer det ene uttrykket ut og det andre inn.

To syn

Politikk styrer historiens gang, og i politikk skjer ingen ting tilfeldig. Med politikk mener jeg ikke lokalpolitikk i bygdemiljøet, men politikk på nasjonalt/internasjonalt plan, dvs. storpolitikk.

Det er to syn som dominerer mht verdenshistoriske begivenheter: Det "tilfeldige" syn og "sammensvergelsesteorien". Førstnevnte hevder at verdenshistoriske begivenheter skjer tilfeldig og spontant, mens det andre synet hevder at visse begivenheter som styrer historiens gang følger en rød tråd, og er planlagt av en maktelite med ett bestemt mål for øye: verdensherredømme. Med "visse begivenheter" tenker jeg på politiske hendelser som tjener maktelitens mål, og derfor er planlagt og styrt. Det foreligger et overveldende bevismateriale som støtter sistnevnte syn. Av innlysende grunner ligger dette bevismaterialet ikke alltid åpent i dagen, men er likevel tilgjengelig for den som ønsker å grave i dybden.

I sin veldokumenterte bok The Power of Total Perspective uttaler R.E. McMaster Jr.: "Det er to syn på historien: (1) Historie skjer tilfeldig, eller (2) Den er planlagt. Publikum i sin alminnelighet blir fortalt at historie skjer tilfeldig. Men de øverste ledersjiktene. . .vet at historie er planlagt."

I sin bok Hope of the Wicked uttaler Ted Flynn:

"Mediene går til kraftig latterliggjøring av personer som hevder at det eksisterer en eller annen form for sammensvergelse som tar sikte på å drive oss inn i et verdensherredømme. Standardangrepet hevder at den såkalte 'nye verdensorden' bare er et produkt av intolerante personer på høyrefløyen i begynnelsen av forrige århundre, antisemittiske rasister som handlet etter tradisjonene i de så ofte tilbakeviste Sions vises protokoller. . . .En måte å sverte noen på som har kjennskap til historie og som vet hva som foregår bak kulissene, er å framstille vedkommende som en halvgal høyreekstremist" (s. 2).

Den tidligere amerikanske president Franklin D. Roosevelt sa det slik: "I politikken skjer ingen ting tilfeldig. Hvis det skjer, kan du være trygg for at det ble planlagt nettopp slik."

I et brev til "oberst" Edward Mandell House, skrev Franklin D. Roosevelt bl.a.: "Den virkelige sannhet, som både du og jeg er klar over, er at et økonomisk element i de store sentrene har eid regjeringen helt siden Andrew Jacksons dager" (21. nov. 1933, sitert i Ted Flynn: Hope of The Wicked, s. 2-3).

Benjamin Disraeli (D'Israeli, Lord Beaconsfield, 1804-81), som var britisk statsminister i 1868 og 1874-80, skrev en roman som ble utgitt i 1844 under tittelen Coningsby, the New Generation. Her legger Disraeli følgende ord i munnen på en av romanens hovedpersoner: "Verden blir styrt av ganske andre personer enn de som ikke befinner seg bak kulissene forestiller seg" (Coningsby, s. 249-252). Senere, i 1876, uttalte Disraeli: "Dagens styresmakter har ikke bare å gjøre med andre regjeringer, konger og ministre, men også med de hemmelige selskaper som har sine skrupelløse agenter overalt, og som i siste øyeblikk kan velte planene til alle styresmakter."

I 1913 skrev den tidligere amerikanske president Woodrow Wilson følgende i The New Freedom:

"Noen av de største menn innenfor produksjon og handel i De forente stater er åpenbart redde for noe, og frykter for noen. De er klar over at det et eller annet sted eksisterer en maktfaktor som er så organisert, så snedig og vaktsom, så tilpasset, gjennomtrengende og total, at de gjør best i å la være å snakke altfor høyt når de omtaler den i negative ordelag."

I 1920 skrev Sir Winston Churchill, som var britisk statsminister i årene 1940-45 og 1951-55 en artikkel med tittelen Zionism versus Bolshevism, der han bl.a. sier:

"Helt siden Spartakus--Weishaupt [Spartakus var Weishaupts dekknavn], Karl Marx, Trotsky, Rosa Luxemburg og Emma Goldman, har denne verdenssammensvergelsen hele tiden økt. Denne sammensvergelsen spilte en avgjørende og gjenkjennelig rolle i tragedien rundt den franske revolusjon. Den har vært hovedkilden til enhver samfunnsfiendtlig bevegelse i det 19. århundre. Og nå har denne gruppe sære personer fra underverdenen i Europas og Amerikas store byer grepet det russiske folk i håret og er blitt de ubestridelige herrer i dette store riket." (Winston Churchill i Illustrated Sunday Herald, 8. februar 1920.)

I 1931 uttalte historikeren Arnold Toynbee:

"For tiden arbeider vi i all stillhet, og med all vår makt for å rive denne mystiske kraft som kalles suverenitet ut av hendene på de lokale statsnasjoner i verden." (Fra en tale for the Institute for the Study of International Affairs, København, juni 1931.)

Professor Dr. Caroll Quigley, som var rådgiver for Bill Clinton under studietiden hans ved Georgetown-universitetet i USA, skrev i sin 1300-siders bok Tragedy and Hope (1966): "Det eksisterer, og har eksistert i en hel generasjon et internasjonalt, anglofilt [engelskvennlig] nettverk som til en viss grad opererer på samme måte den radikale høyrefløyen mener kommunistene opererer. Faktum er at dette nettverket, som vi kan identifisere som Rundebords-gruppene, ikke har noen som helst motforestillinger mot å samarbeide med kommunistene eller andre grupper, noe de ofte gjør. Jeg kjenner godt til hvordan dette nettverket opererer fordi jeg har studert det i tyve år, og tidlig på 1960-tallet, i to år, fikk jeg tillatelse til å granske deres papirer og hemmelige dokumenter" (s. 950).

USAs president "Bill Clinton var en disippel av Caroll Quigley, og lærte fra ham hvordan verden egentlig opererte bak scenen. Hvor makten var. Hvem som kontrollerte den. Hvordan den ble manipulert. Hvordan eliten promoterte de som delte deres ideologi" (Ted Flynn: Hope of the Wicked, s. 120).

Alle disse berømte personer visste hva de snakket om. Flere av dem var eller ble faktisk selv brikker i spillet om verdensherredømmet.

Da Adam Weishaupt i 1776 stiftet Illuminati-ordenen, gikk ideene om en ny verdensorden over i enda mer organiserte former.

Adam Weishaupt

Den 1. mai 1776 grunnla professor i kirkerett ved Ingolstadt-universitetet i Bayern, Tyskland, den tidligere Jesuitt Adam Weishaupt (1748-1830) det hemmelige selskap Illuminati. Dette navnet er avledet av det latinske ord illuminare, som betyr "å skinne, opplyse". Bankdynastiet til Rothschildfamilien, ledet av Mayer Amschel Rothschild, var Illuminatis økonomiske ryggrad.

Egentlig er det riktigere å si at Weishaupt bare videreførte filosofien til de hemmelige selskaper som hadde eksistert i årtusener, og med det samme mål for øye: verdensherredømme. Vi finner den samme filosofi hos Plato, fire hundre år før Kristus, og sikkert før det. Med Weishaupt gikk bare målsettingen til de hemmelige selskaper inn i en mer organisert, målrettet og virksom fase. Weishaupt hadde ikke suget sine ideer av eget bryst, og de representerte ikke noe nytt. Det er indisier som tyder på at Weishaupt var knyttet til hemmelige selskaper før han stiftet Illuminati. Faktisk ga Rothschild-dynastiet Weishaupt i oppdrag (1770) å revidere og modernisere de "gamle protokoller" med planene om å gi Satans synagoge verdensherredømmet. Weishaupt avsluttet dette arbeidet i 1776 og stiftet Illuminati-ordenen.

Det er vel neppe tilfeldig at samme året, 1776, utga Adam Smith sitt verk Wealth of Nations, som la grunnlaget for den ideologi som styrer kapitalismen og Den industrielle revolusjon.

En tysk forfatter ved navn Zwack samlet Weishaupts reviderte "protokoller" i bokform under tittelen Einige Originalschriften. I 1784 ble en kopi av dette manuskriptet sendt til de illuminister Weishaupt hadde gitt i oppdrag å sette i gang Den franske revolusjon, men manuskriptet falt også i hendene på den bayerske regjering, som lot dem trykke og sende som en advarsel til de forskjellige europeiske regjeringer -- som beklageligvis ikke lot seg advare.

Etter oppdrag fra Rothschild opprettet Weishaupt en rekke Grand Orient frimurerlosjer i Frankrike.

Påfallende nok ble den amerikanske uavhengighetserklæringen også skrevet i 1776.

Etter hvert begynte det å sive ut hva den egentlige hensikten var med Weishaupts selskap. En av dem som bidro til en avsløring var den engelske professor John Robison. Weishaupt og hans selskapsbrødre hadde invitert Robison til å slutte seg til Illuminati, men de hadde feilberegnet professorens karakter. Det varte nemlig ikke lenge før han gjennomskuet Illuminatis virkelige hensikter.

I 1798 skrev John Robison en bok med tittelen Proofs of a Conspiracy (Beviser for en sammensvergelse), der han avslørte Illuminatis planer, og at frimurerlosjene faktisk tjente som arnesteder for den nye filosofien til Weishaupts selskap. Illuminatis ideologi, sa Robison, var å avskaffe all religion og alle sivile styresmakter, med verdensherredømme som det endelige mål. (John Robison: Proofs of a Conspiracy, s. 7, 91, 123.)

I likhet med den franske forfatter og filosof Jean Jaques Rousseau (1712-78) hevdet også Weishaupt at sivilisasjon i virkeligheten var et feilgrep, og at den eneste redning for menneskeheten var å vende tilbake til naturen. Den største hindring for dette, mente Rousseau og Weishaupt, var begrepet privat eiendomsrett. Denne måtte derfor avskaffes. Dette er også en hovedtese i Det kommunistiske manifest, som ikke er annet enn en videreføring av Weishaupts ideer.

Den britiske historiker Nesta Webster, som bl.a. skrev bøkene World Revolution og Secret Societies, observerte at prinsippene til Rousseau og Weishaupt i realiteten innholdt de samme prinsipper som den ideologi som oppsto i 1840-årene under navnet kommunisme.

Illuminatis ideologi kan stilles opp i følgende seks punkter:

1. Avskaffelse av alle monarkier og alle sivile styresmakter.

2. Avskaffelse av all privat eiendom og arv.

3. Avskaffelse av all patriotisme og nasjonalfølelse.

4. Avskaffelse av ekteskap og familieenheten.

5. Det offentlige overtar ansvaret for barna og deres utdannelse/oppdragelse.

6. Avskaffelse av all religion.

Det er påfallende at disse seks punktene sammenfaller med kommunismens grunnteser.

Illuminatis ideologi danner basis for det som har fått navnet "Den nye verdensorden". "Den gamle verdensorden" var basert på selvstendige nasjoner, sivile styresmakter, eiendomsrett, nasjonal suverenitet, patriotisme og nasjonalfølelse, ekteskap og familieenheten som samfunnets kjerne, foreldreansvar og ikke minst kristendommen.

Ingen velinformert historiker vil benekte Illuminati-ordenens historiske eksistens. De vil derimot argumentere med at ordenen opphørte å eksistere etter avsløringen. Enkelte sier det slik: "Det er ingen ting som tyder på at Illuminati overlevde sin grunnlegger," og grunnleggeren, Adam Weishaupt døde i 1830.

Det er riktig at Illuminatis ledere forsvant, men bare fra den synlige arena. Avsløringen gjorde det nødvendig å gå dypere under jorden. De gikk derfor i dekning i de høyeste gradene i frimurerordenene Grand Orient og Scottish Rite. Innenfor disse frimurerordenene er Illuminati fremdeles høyst aktive. Den 22. januar 1870 skrev illuministenes leder i Italia, Giuseppe Mazzini, et brev til frimurerlederen Albert Pike i USA, der han sa: "Vi må skape et høyeste ritual som vil være helt ukjent, og til dette ritualet vil vi kalle frimurere av høye grader som vi vil plukke ut. Når det gjelder våre brødre i frimureriet, må disse menn sverge den dypeste hemmelighet. Via dette høyeste ritualet vil vi styre hele frimureriet, som vil bli det internasjonale senter, og vil være desto mer virkningsfullt fordi ingen vet hvilken retning det tar" (Edith Starr Miller (Lady Queenborough): Occult Theocrasy, s. 208-209).

I sin bok Behold A Pale Horse (1991) uttaler Milton W. Cooper, som har arbeidet i Den amerikanske etterretningstjeneste for flåtestyrkene: "Jeg vil fortelle deg rett ut at Frimureriet er en av de ondeste og frykteligste organisasjoner her på jord. Frimurerne er hovedspillere i kampen om verdensherredømmet. Den 33. grad [den høyeste grad i Scottish Rite] er delt i to. Den ene delen består av kjernen av det luciferianske Illuminati, og den andre delen av dem som ikke har noe kjennskap til dette i det hele tatt. Alle etterretningsoffiserene jeg arbeidet for var frimurere" (s. 78).

Den franske revolusjon

Illuminati fikk beskjed av Weishaupt om å brygge sammen kolonikrigene for å svekke Det britiske imperium og Den franske revolusjon for å svekke det franske monarki. (William Guy Carr: Pawns in the Game, s. XI).

Det er et dokumentert faktum at Den franske revolusjon var et produkt av de hemmelige selskaper. Allerede i 1783, tre år før Illuminati ble bannlyst i Bayern, begynte selskapets medlemmer å øve sin innflytelse i Frankrike. Weishaupt hadde gitt illuministen Robespierre i Paris i oppdrag å brygge sammen Den franske revolusjon.

Bannlysingen i Bayern skjedde på følgende måte: En kurér fra Illuminati red på hesteryggen fra Frankfurt på vei til Paris. Underveis ble han truffet av lynet og drept. Kureren, som het Lanze, hadde med seg en rekke dokumenter som var relatert til Illuminatis aktiviteter, samt spesielle instruksjoner for den planlagte franske revolusjon, deriblant en kopi av den tidligere nevnte boken til Zwack. Dokumentene stammet fra medlemmer av Illuminati i Tyskland og var adressert til Stormesteren for Grand Orient-frimurerne i Paris. Dokumentene kom i hendene på det lokale politi som overleverte dem videre til den bayerske regjering. Myndighetene beordret en ransakelse av Illuminatis hovedkvarter, og denne ransakelsen brakte for dagen enda flere dokumenter som avslørte Illuminatis planer for verdensherredømme.

Etter avsløringene i Bayern begynte Illuminati å virke enda mer i det skjulte. Selskapet tok forskjellige dekknavn, som f.eks. "Den franske revolusjonsklubb". Medlemstallet økte, og det ble behov for større møtelokaler. Hallene i Jakobinerklosteret i Paris ble leid til formålet, og det var dette som ga opphavet til navnet Jakobinerklubben. Jakobinerne, som var illuminister, arbeidet for å velte alle monarkier og eksisterende innstiftelser og innføre hva de kalte "Den nye verdensorden" eller "Den universale republikk".

Under sitt eget avhør i Vatikanet i 1790, avslørte magikeren Cagliostro (Joseph Balsamo) at Illuminati langt fra var avgått ved døden, men var svært så aktiv med å oppflamme til revolusjon i Frankrike. Cagliostro, som var kommet inn i Illuminati i 1783, fortalte hvordan illuministene hentet sine ritualer ut fra gamle manuskripter som sa at illuminismen var en sammensvergelse som var rettet mot troner og altere, dvs. mot regjeringer og kirkelige innstiftelser, og at de første slagene skulle rettes mot det franske monarkiet, etterfulgt av et slag for å ødelegge Den romersk-katolske kirke. Han avslørte også hvordan tyske illuminister i en årrekke hadde infiltrert franske frimurerlosjer for å bringe dem under Illuminatis kontroll. Han hevdet at i 1789 var alle de 266 frimurerlosjene i Frankrike som sorterte under Grand Orient, under Illuminatis kontroll. De var alle blitt "illuminert" uten selv å være klar over det, hevdet Cagliostro. Ikke mange månedene etter dette avhøret brøt revolusjonen ut. Ludvig 16. ble henrettet og pave Pius 6 satt under arrest.

I sitt verk The Life of Napoleon Buonaparte (1820) forteller Sir Walter Scott at begivenhetene som ledet opp til Den franske revolusjon var iscenesatt av pengebaronene og Illuminati, som via sine agenter ledet an i terrorveldet. Det er påfallende at dette verket som fortalte mye av den egentlige sannhet, ikke er å oppdrive noe sted. Vi skal være klar over at mye av den historielitteratur som er utgitt i moderne tid er omskrevet og til dels forvrengt for å tåkelegge konspiratørenes virksomheter i verdenshistorien.

Napoleon

Rothschildfamiliens pengebaroner bestemte seg for å bruke Napoleon Bonaparte som sitt redskap. De organiserte og finansierte derfor begge parter i napoleonskrigene for å velte ett eller flere monarkier i Europa.

Pengebaronene arrangerte alt slik at de alltid ville sitte med den økonomiske gevinst, uansett hvem som vant eller tapte. De sikret seg også kontrollen over alle krigsforsyninger.

Da Napoleon begynte å bli overmodig for egen regning, beseglet han sin egen skjebne. Pengebaronene begynte å sabotere kommunikasjonsmidlene og krigsforsyningene til Napoleons tropper, og seierstoget hans i Russland vendte seg til en av verdenshistoriens største tragedier. (William Guy Carr: Pawns in the Game, s. 42).

Rothschildfamilien planla å gjøre enorm økonomisk profitt uansett hvem som vant slaget ved Waterloo i 1815. Da slaget begynte, befant Nathan Rothschild seg i Paris, der han sørget for å holde seg underrettet om slagets gang. Han sendte brevduer til England med denne informasjonen. Da det ble klart at hertug Wellington ville bli seierherren, sendte Rothschild straks villedende og negative opplysninger til England, der hans agenter spredte dem videre. Resultatet av denne villedende informasjonen var at det brøt ut panikk på det engelske pengemarked. Bunnen falt ut av aksje- og obligasjonsmarkedet, og verdien på engelske pund sank til et lavmål. Nathan Rothschild leide en båt og dro over til London, der han og hans menn kjøpte opp til spottpris alt de kunne komme over av aksjer og verdipapirer. Da sannheten om Wellingtons seier nådde England, steg verdiene på pengemarkedet til det normale eller mer. Pengebaronene satt igjen med astronomiske gevinster. (Carr, s. 43-44). Rothschild sørget for å få opprettet en ny "Bank of England" som han hadde full kontroll over, og siden den tid har Rothschild-dynastiet sittet med kontrollen over det engelske bankvesen.

Det nøytrale Sveits

Rundt 1804, mens den sveitsiske byen Genève lå under fransk herredømme, satte de internasjonale pengebaronene -- Rothschild-dynastiet-- opp sitt hovedkvarter i byen, der de organiserte og dannet forskjellige internasjonale syndikater og karteller. De bestemte at Sveits alltid skulle være nøytralt under alle kriger og disputter for å verne illuministenes interesser. Det var formålstjenlig å ha hovedkvarteret i et alltid nøytralt land. (Carr, s. 42). Det er derfor ikke så merkelig at Lenin, Kaganovich, Litvinoff og andre av Lenins medsammensvorne satt nettopp i Sveits og ventet på Leon Trotsky og hans menn da disse vendte tilbake fra USA med tyve millioner dollar i gull for å finansiere Den russiske revolusjon. Mer om dette under avsnittet om Den russiske revolusjon.

Genève er kjent som sete for en rekke internasjonale organisasjoner som Verdens Helseorganisasjon, Kirkenes Verdensråd, GATT, Det Lutherske Verdensforbund, det europeiske hovedsete for FN, Den interparlamentariske union og andre. Det er neppe tilfeldig at alle disse organene, som alle tjener interessene til Den nye verdensorden er lagt til Genève, og at tallrike internasjonale konferanser også er lagt til denne byen.

Wienerkongressen

Etter at napoleonskrigene var over, mente Illuminati at de krigstrette nasjonene ville være glad for en løsning, derfor arrangerte Rothschilds løpegutter den såkalte Wienerkongressen i 1814-15. Dette var et første forsøk på å opprette et "Folkeforbund". Teorien bak Wienerkongressen var at de krigførende land var så nedsunket i gjeld at det ville være en lett sak å gjøre dem til lakeier under Illuminati. Den russiske tsar Alexander I oppfattet imidlertid komplottet og stakk kjepper i hjulene. Pengebaronen Nathan Rothschild, som var overhode for Rothschild-dynastiet på den tiden, og som hadde finansiert begge parter under napoleonskrigene, ble rasende og svor på at enten han eller hans etterkommere en dag skulle ødelegge tsaren og hans familie. Dette ble virkeliggjort i 1917. (Myron C. Fagan: The Illuminati and the Council of Foreign Relations, utdrag av en tale.)

Karl Marx

Adam Weishaupt døde i 1830, 82 år gammel. Fire år senere ble den italienske revolusjonslederen Giuseppe Mazzini utpekt av Illuminati til å føre planene videre på verdensbasis. Mazzini hadde denne posisjon til sin død i 1872. På den tid Mazzini ble utpekt som Weishaupts etterfølger, i 1834, sluttet en person ved navn Moses Mordekai Levy seg til en av Illuminatis søsterorganisasjoner som gikk under navnet De rettferdiges liga. Moses Mordekai Levy, som tok navnet Karl Marx, ble i 1847 leid av en gruppe illuminister til å skrive Det kommunistiske manifest, som var en anskueliggjøring av Illuminatis ideologier og planer for framtiden. Det er et faktum at Marx var såpass ubetydelig at det gikk over tyve år før navnet hans dukket opp på tittelbladet til Det kommunistiske manifest. Marx var kort og godt en brikke i spillet, leid til formålet. Det som ikke er så godt kjent, er at Marx også var satanist. I Paris møtte han en ung, tysk radikaler ved navn Friedrich Engels, som var godt bemidlet og som finansierte Marx. Engels var et politisk produkt av "kommunistrabbien" Moses Hess.

Det er dokumentert at Det kommunistiske manifest ikke er annet enn et omskrevet plagiat av skriftene til Adam Weishaupt og hans amerikanske disippel Clinton Roosevelt. I 1841 hadde Roosevelt utgitt en bok med tittelen The Science of Governement Founded on Natural Law, der han skisserer Illuminatis planer om å disiplinere menneskeheten under de "opplyste".

Med andre ord: Det kommunistiske manifest var ganske enkelt Illuminatis ideologi, men under et nytt navn. Hegels dialektiske prinsipp og materialisme er en viktig bærebjelke i kommunismens ideologi. Egentlig er det riktigere å si at kommunismen er et hemmelig våpen, et skremmeuttrykk for å tjene Illuminatis interesser.

Kort etter at Det kommunistiske manifest så dagens lys i 1848, brøt det ut en rekke revolusjoner i Europa som alle var iscenesatt av illuministene (Benjamin Disraeli: Coningsby, s. 250).

Samtidig som Karl Marx fikk i oppdrag å skrive Det kommunistiske manifest, fikk professor Karl Ritter ved universitetet i Frankfurt i oppdrag av en annen gruppe illuminister å skrive antitesen (1849) til Det kommunistiske manifest, slik at illuministene i toppsjiktet kunne bruke motsetningene mellom disse to ideologiene til å splitte opp stadig flere mennesker i motsatte leirer så de kunne ødelegge hverandre sammen med sine politiske og religiøse innstiftelser.

Ritters arbeid ble ført videre av den tyske filosof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900), som grunnla nietzcheismen. Denne utviklet seg videre til fascisme og nazisme. Disse ideologiene ble brukt av illuministene til å brygge sammen første og andre verdenskrig. (William Guy Carr,Pawns in the Game, s. XIV).

I Sir Winston Churchills artikkel i Illustrated Sunday Herald, 8. februar 1920, som vi har sitert ovenfor, merker vi oss at Churchill trekker en tråd fra Weishaupt og Illuminati til Karl Marx og videre til den russiske revolusjon i 1917. Churchill var overbevist om at de personer han nevnte var knyttet sammen i en sammensvergelse som hadde vart i over 140 år, og som hadde til hensikt å omstyrte den gamle verdensorden og innføre Novus Ordo Seclorum -- Den nye verdensorden. Det ble etter hvert klart at for å nå målet -- verdensherredømmet -- måtte en serie verdenskriger til som eventuelt ville utslette den gamle verdensorden og bane veien for den nye.

Albert Pike

Weishaupts etterfølger Giuseppe Mazzini utpekte Albert Pike (1809-91) til å ivareta Illuminatis virksomhet i De forente stater. Pike, et geni som behersket ikke mindre enn 16 oldtidsspråk, avanserte til frimurer av 33. grad i det skotske frimurersystem (Scottish Rite), og satt med vervet som frimurerleder i dette systemet til sin død.

I 1871 skrev Albert Pike et brev til Giuseppe Mazzini, der han skisserte planene for tre verdenskriger. Dette brevet, som var datert 15. august, lå lenge utstilt i biblioteket til British Museum.

1. Den første verdenskrigen skulle iverksettes for å velte tsarens Russland og legge dette mektige riket under direkte kontroll av Illuminati. Russland skulle deretter spille rollen som "stygg ulv" for å fremme Illuminatis videre planer om verdensherredømme.

2. Den andre verdenskrigen skulle iverksettes via manipulasjon av motsetningene mellom tyske nasjonalister og politiske sionister. Utfallet av krigen ville bli en ekspansjon av Russlands innflytelse og opprettelsen av en sioniststat i Palestina.

3. Den tredje verdenskrigen skulle iverksettes ved å spille på motsetningene mellom sionister og arabere i Midtøsten. (Grunnlaget for disse motsetningene ble lagt da sioniststaten Israel ble opprettet i Palestina etter annen verdenskrig.) Denne konflikten ville bli verdensomspennende. (William Guy Carr: Pawns in the Game, s. XV-XVI.)

Første verdenskrig

Historikerne er enige om at første verdenskrig brøt ut som følge av trivielle, lokale disputter mellom Østerrike-Ungarn og Serbia. Disse disputtene kulminerte da en serbisk student ved navn Gavrilo Princip skjøt ned og drepte den østerrikske tronfølger, Erkehertug Franz Ferdinand og hans hustru den 28. juni 1914, under deres besøk i Sarajevo. Krigen var dermed i emning.

Det er ikke nødvendig å gå i detalj om disse tingene, som man kan lese om i de vanlige historiebøker. Det som er interessant, er hva historiebøkene ikke forteller, men som er behørig dokumentert.

Under rettssaken mot morderne av Franz Ferdinand og hans hustru kom følgende opplysninger for dagen: "Presidenten [for den militære domstol]: 'fikk du noe oppdrag fra dem [frimurerne] om å utføre attentatet?'

"Cabrinovic [som kastet den første bomben mot Erkehertugens bil]: 'Jeg fikk ikke i oppdrag fra noen om å utføre attentatet. Frimureriet har med det å gjøre fordi det styrket mine intensjoner. Innen Frimureriet er det tillatt å drepe. Ciganovic [frimurer] fortalte meg at Frimurerne hadde dømt Erkehertug Franz Ferdinand til døden mer enn ett år tidligere'" (Pharos' stenograferte notater fra rettsaken. Sitert i William Guy Carr: Pawns in the Game, s. 77. Uthevelser tilføyd).

Begivenhetene som ledet opp til første verdenskrig ble brukt av makthaverne bak scenen til å sette i gang den første krigen Albert Pike og Illuminati hadde skissert mer enn førti år tidligere.

De internasjonale pengebaroner var klar over at hvis de ikke fikk større nasjoner som England og USA med i krigen, ville det ikke være mulig å stoppe Tyskland.

Benjamin Freedman forteller om hvordan USA ble involvert i krigen på Englands side, og hvordan grunnlaget ble lagt for en sioniststat i Palestina -- og dermed spiren til den tredje og siste verdenskrigen illuministene hadde planlagt.

England var i ferd med å tape krigen mot tyskerne. Tyskland kom da med et fredstilbud der de tilbød England en forhandlet fred på status quo ante-basis, dvs.: "La oss stoppe krigen og la alt være som det var før krigen brøt ut." Mens England vurderte dette fredstilbudet, kom tyske sionister, som igjen representerte sionistene i Øst-Europa, til det engelske krigsministerium og sa: "Det er innlysende at dere ikke kan vinne denne krigen hvis dere ikke får USA med i krigen som alliert på deres side. Vi vil garantere at vi vil få USA med i krigen som Englands allierte hvis dere går med på å gi oss Palestina etter at dere har vunnet krigen." Det var med andre ord en byttehandel: Vi vil trekke USA med i krigen som Englands allierte, men prisen dere må betale er Palestina.

England gikk med på denne byttehandelen. Kort etter begynte avisene i USA, som hittil hadde vært tysk-vennlige, å endre tone. Tyskerne ble framstilt i det verst tenkelige lys. De skjøt Røde kors-sykepleiere, hogde hendene av små barn etc. etc. Sionistene i London sendte telegram til dommer Louis Brandeis i USA der de sa: "Vi har nådd vårt mål her i England. Nå må dere legge president Wilson under sterkt press og få USA med i krigen." (Benjamin Freedman Speaks: A Jewish Defector Warns America. Tale holdt i 1961. Også dokumentert i boken State Secrets av Grev Leon de Poncins, s. 14-15; Great Britain, The Jews and Palestine av Samuel Landman, s. 3-6 og H.M.V. Temperley: History of the Peace Conference in Paris, bd. 6, s. 173.)

Benjamin Freedman visste hva han snakket om. Før han brøt med den internasjonale jødedom i 1945, hadde han vært en insider i de høyeste kretser i jødiske organisasjoner, og var en personlig bekjent av både Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt, Joseph Kennedy og John F.Kennedy.

Slik gikk det. President Woodrow Wilson, som var sterkt dominert av sin nærmeste rådgiver, Illuminati-agenten "oberst" Edward Mandell House, fikk USA med i krigen på Englands side, som de da selvfølgelig vant. Senkningen i 1917 av SS Lusitania i Atlanterhavet var et av påskuddene til å dra USA med i krigen. Det er enkelte som mener at Lusitania ble senket av engelskmennene selv, som la skylden på Tyskland for å gi president Wilson det nødvendige påskudd til å gå med i krigen.

Edward Mandell House skrev forøvrig en bok som ble utgitt i 1912 under tittelen Philip Dru: Administrator. I denne boken promoterer House sosialismen etter mønster av Det kommunistiske manifest.

Etter at de hadde fått USA med i krigen, utarbeidet sionistene en "oppskrift" i form av et brev som fikk navnet Balfour-erklæringen. Denne erklærte at jødiske sionister hadde rett til å opprette en jødisk stat i Palestina. Balfour-erklæringen var kort og godt Englands løfte om å gi Palestina til sionistene mot at disse fikk USA med i krigen.

Etter at krigen var slutt, dro Tyskland og de allierte til Paris for å delta i fredskonferansen i 1919. 117 sionistjøder var til stede ved denne konferansen, som deltakere i en delegasjon ledet av bankieren Bernard Baruch. Sionistene fikk her gjennomslag for sitt krav.

Første verdenskrig skapte astronomisk gjeld hos de land som deltok i krigen. Dette kom kreditorene, som var de internasjonale pengebaronene, til gode. Det var de som hadde iscenesatt krigen, og som i siste instans profitterte på den, både økonomisk og politisk. Krig har alltid vær lukrativ business for de som iscenesetter og finansierer den.

Den russiske revolusjon

Første verdenskrig var gjennomført etter planen til fordel for illuminister og sionistene, og grunnlaget var lagt for såvel annen som tredje verdenskrig. En hovedhensikt med krigen var imidlertid å velte tsarens Russland, og opprette det russiske rike som et videre springbrett for Illuminatis planer.

Illuministene planla den russiske revolusjon godt. I årene 1915-16 ble det russiske rike svekket etter store tap på slagmarken. Etter å ha tapt krigen, var Russland i en tilstand av nasjonal katastrofe, både fysisk og økonomisk. Det var under slike forhold at Illuminatis agenter spredte misnøyens ånd, og la grunnlaget for revolusjonen.

En av hovedaktørene under revolusjonen, Leon Trotsky (Laiber (Lev) Davidovich Bronstein), dro til USA i januar 1913 for å skaffe midler til å gjennomføre revolusjonen. Under oppholdet i Statene hadde han ingen synlige midler til underhold, men kjørte rundt i limousine med privatsjåfør og bodde i en ekslusiv leilighet. Han besøkte ofte residensen til bankieren Jakob Schiff, som var en Rothschild-agent. Det var Jakob Schiff som på vegne av Rothschild finansierte virksomhetene til John D. Rockefellers Standard Oil (Esso), Edward Harrimans jernbane-empirium og Andrew Carnegies stål-empirium.

Jakob H. Schiff, som han kalte seg, kom som ung emigrant til USA kort etter Den amerikanske borgerkrig, med oppdrag fra Rothschild-dynastiet om å sikre huset Rothschild kontrollen over det amerikanske banksystem, slik de tidligere hadde vunnet kontrollen over det engelske. Dette klarte han i 1913, med god hjelp av president Woodrow Wilsons "annet jeg", "oberst" Edward Mandell House. Den 23. desember 1913 ble Wilson og Det amerikanske senat manipulert til å opprette den amerikanske "sentralbanken", The Federal Reserve, som da kom i hendene på Rothschild-agentene Jakob H. Schiff og Paul Warburg. Den amerikanske "sentralbank" som sitter med kontrollen over det amerikanske pengesystem er til denne dag i sin helhet på private hender, eid av seks internasjonale bankierer, hvorav Rockefellers Chase Manhattan Bank er en av dem.

Sammen med et følge på 276 anarkister fra New Yorks østkant, seilte Leon Trotsky tilbake til Europa med SS Kristianiafjord og 20 millioner dollar i gull, gitt av bankieren Jakob Schiff til finansiering av Den russiske revolusjon (Oberst E.N. Sanctuary: Are This Things So?, s. 216, 362, sitert i E.F. Elmhurst: The World Hoax, s. 50-51; Christian Free Press, februar 1938).

Da Trotsky ankom Europa, ventet Lenin, Stalin, Kaganovitch og Litvinov på ham i det nøytrale Sveits, der de glattet ut de siste detaljene for revolusjonen. Lenin og hans "kamerater" arrangerte et selskap for å feire begivenheten. Til stede var foruten Lenin og hans medsammensvorne, også -- som Jakob Schiffs spesielle utsending -- den fortrolige rådgiveren for USAs president Woodrow Wilson, illuminati-agenten "oberst" Edward Mandell House, samt Rothschildene fra London og Paris. Etter feiringen sørget den innflytelsesrike Walther Rathenau og den tyske bankieren Max Warburg å få plassert Lenin og hans følge i forseglede jernbanevogner som fraktet dem uhindret til St. Petersburg i Russland via Tyskland og Sverige.

Revolusjonen ble gjennomført etter programmet i november 1917, og Tsar Nikolai 2 og hans familie ble henrettet av revolusjonistene som overtok makten. Den kommunistiske sovjetstat var født. Verdenskrig nr. 1 var gjennomført etter programmet som var staket ut av Illuminati over førti år tidligere.

Etter revolusjonen holdt Lenin og hans medsammensvorne en satanmesse i Kreml, der de takket Mørkets fyrste for seieren. (Wolfgang Borovsky: Kommt Luzifer an die Macht, s. 46.)

Som et apropos kan nevnes at Trotsky i 1916 agiterte for et samlet "Forente Europa", en menneskealder før EU så dagens lys (Ernest F. Elmhurst: The World Hoax, s. 48).

Sovjetsamveldet

Den russiske revolusjon og dannelsen av Sovjetsamveldet var iverksatt av konspiratørene. Det var nødvendig å skape en motsetning til kapitalismen, en "fiende" av Vesten. Det er et udiskutabelt faktum at Sovjetsamveldet ble skapt og opprettholdt av de samme maktfaktorer som angivelig var dets fiender, i særlig grad gjelder dette USA. Uten USAs kontinuerlige økonomiske og teknologiske bistand ville Sovjet ikke kunnet holde det gående særlig lenge. Dokumentasjonene for disse påstandene er ubestridelige. Et eksempel finner vi i "Major Racey Jordans dagbøker". Det var Vesten som holdt Sovjetstaten i live, til tross for at Vesten angivelig var Sovjetstatens største fiende. Det er dokumentert at Den russiske revolusjon var finansiert med amerikanske dollar. Det er ikke vanskelig å se en skjult hånd bak alt dette.

I sin bok Descent Into Slavery sier Des Griffin: "De som studerer historie vil forstå at det som skjedde i Russland var oppfyllelsen av det første skrittet av Illuminatis mesterplan for verdensherredømme. Historien viser klart at da kommunistregimet ved flere anledninger i 1920-1930-årene var på randen av totalt sammenbrudd, kom USA og andre vestlige land til assistanse og sørget for å holde det røde monsteret flytende. Bolsjeviklederen Maxim Litvinov (virkelig navn: Meir Walach/Finkelstein -- senere sovjetisk ambassadør i USA) innrømmet at i årene 1930-31 var Stalin og hans menn hele tiden klare til øyeblikkelig flukt. Årsaken var den stadig økende motstand fra det russiske folk mot sovjetregimet. Da Franklin D. Roosevelt ble amerikansk president i 1932, var noe av det første han gjorde, å anerkjenne det sovjetiske regime. Som man hadde regnet med, fulgte resten av verden USAs eksempel og anerkjente Sovjetstaten. Motstanden til det russiske folk var blitt kvalt, og Stalins terrorvelde kunne fortsette.

Den russiske revolusjon i oktober 1917 og det etterfølgende blodbad var helt klart 'byfornyelses-prosjekter' som var planlagt og finansiert av den internasjonale pengeelite. De forferdelige detaljene rundt Illuminatis erobring av Russland er skrevet i blodet av tredve millioner forsvarsløse mennesker som bodde i Russland. Deres eneste forbrytelse var at de levde i Russland og sto i veien for Illuminatis planer om en verdensregjering" (s. 115. Uthevelser tilføyd).

RIIA og CFR

I 1919, kort etter 1. verdenskrig og Den russiske revolusjon, og da det ble klart at Folkeforbundet ville bli en fiasko fordi USA ikke ville bli medlem, stiftet prominente engelske og amerikanske illuminister The Royal Institute of International Affairs (RIIA) i England og The Institute of International Affairs i USA. Det var "oberst" Edward Mandell House som arrangerte dannelsen på oppdrag av Jakob H. Schiff, som var blitt gammel og innså at ledelsen burde gå over på yngre krefter. Under stiftelsen av CFR var bl.a. den kjente økonom John Maynard Keynes til stede. To år senere omorganiserte Mandell House sammen med J.P. Morgan og andre internasjonale pengebaroner den amerikanske grenen til The Council of Foreign Relations (CFR). Bankieren Jakob Schiff, som også hadde finansiert den russiske revolusjon, var den økonomiske ryggrad for CFR. Det er i disse organisasjonene at illuministene opererer. CFR ble dannet med det mål for øye å kondisjonere det amerikanske folk til å foretrekke en verdensregjering som en løsning på verdensproblemene. Det er verdt å merke seg at de fleste regjeringsmedlemmer og høytstående embedsmenn i USA er medlemmer av CFR. Det er fra CFR at det blir plukket ut nøkkelpersonell til amerikanske regjeringer, spesielt i utenrikspolitikk. Det er vanskelig å finne en amerikansk utenriksminister de siste førti-femti årene som ikke ble plukket ut fra CFR. Det samme gjelder annet nøkkelpersonell som har innflytelse på utenrikspolitikken til den amerikanske president.

De fleste av de ca. 2000 medlemmene i CFR er ikke annet enn protokollførte medlemmer. De har ingen innflytelse, men blir brukt av den indre kjerne. Den indre kjerne i CFR kalles Order of the Quest eller JASON-selskapet. Dette er selve maktkjernen. De som sitter her blir alltid rekruttert fra Harvard- og Yale-universitetets orden Skulls & Bones og Scroll & Key (Illuminati). De sverger troskap mot ordenen og Den nye verdensorden.

En tidligere formann for CFR, John McCloy, sier rett ut: "Bevegelsen mot en verdensregjering er veldokumentert, men ved slutten av det tyvende århundre ligner den ikke på en tradisjonell sammensvergelse i den vanlige betydning av ordet, der man tenker på en hemmelig kabal av onde menn som møtes i all hemmelighet bak lukkede dører. Det er heller et 'nettverk' av likesinnede personer i høye stillinger som arbeider for et felles mål, slik som beskrevet i Marilyn Fergusons insider-klassiker fra 1980: The Aquarian Conspiracy" (sitert i Ted Flynn: Hope of the Wicked, s. 3. Uthevelser tilføyd).

Boken The Aquarian Conspiracy er forøvrig en rendyrket New Age-bok.

Den 17. februar 1950 uttalte CFR-medlem James Warburg til en komité i Det amerikanske Senat: "Vi skal ha en verdensregjering enten dere liker det eller ikke. Spørsmålet er om det vil skje ved erobring eller frivillig" (Gary Allen: Say No to the New World Order, s. 22).

Det er forøvrig et faktum at makteliten som arbeider for "et felles mål" møtes "i all hemmelighet bak lukkede dører". Bilderbergmøtene, f.eks. er strengt bevoktet, der absolutt ingen får slippe til som ikke tilhører gruppen. Pressen og mediene har ingen adgang, og hva som kommer ut av møtene får vi bare vite i bruddstykker via bakdørene. Det samme gjelder rådsmøtene i frimurerlosjenes høyeste grader, rådsmøtene i CFR etc. Hvorfor denne hemmeliggjøring, hvis makteliten arbeider til menneskehetens beste?

Folkeforbundet

I tiden 28.-30. juni 1917 ble det holdt en stor internasjonal frimurerkongress i hovedkvarterene til Grand Orient i Paris. Formålet var å forberede utformingen av en "fredstraktat" og opprettelsen av Folkeforbundet. Under denne kongressen ble det utformet en resolusjon på 13 punkter som skulle bli en internasjonal frimurertraktat. Seks måneder senere la USAs president Woodrow Wilson (frimurer) og hans fortrolige rådgiver Edward Mandell House (frimurer) fram den berømte 14-punkts traktaten. Av disse 14 punktene var 13 av dem hentet fra frimurerkongressen i Paris seks måneder tidligere. Det var hele tiden innlysende at Frimureriet sto bak opprettelsen av Folkeforbundstraktaten (Grev Leon de Poncins: State Secrets, s. 18-19).

Den 8. januar 1918 holdt den amerikanske president Woodrow Wilson en tale for Kongressen og tok til orde for dannelsen av et Folkeforbund. Dette forbundet, som var en forløper til De forente nasjoner, var ment å være en base for Den nye verdensorden. President Wilson greide imidlertid ikke å overbevise Den amerikanske kongress om hvor viktig det var at USA ble medlem, og USA stemte imot amerikansk deltakelse i Folkeforbundstraktaten, som var utarbeidet i Paris. Det gikk med Folkeforbundet som det gikk med Wienerkongressen i 1814-15. Den gangen stakk tsar Alexander I kjepper i hjulene. I 1918 var det en amerikansk patriot, den høyt respekterte Senator Henry Cabot Lodge Sr. som gjennomskuet komplottet. Han avslørte spillet for Det amerikanske senat og sørget for at USA ikke undertegnet Folkeforbundstraktaten. President Wilson tok dette nederlaget svært tungt. Illuminati hadde tapt slaget i denne omgang, men arbeidet ufortrødent videre med bl.a. planene for den andre verdenskrigen.

Andre verdenskrig

Den andre verdenskrigen skulle gjennomføres ved å spille på motsetningene mellom tyske nasjonalister og politiske sionister, skrev Albert Pike i 1871. De aller fleste kjenner krigens gang, men de aller fleste vet ikke at i 1940 ble Rudolf Hess sendt til England med et fredsinitiativ fra den tyske øverstkommanderende. Initiativet gikk ut på at hvis England ville undertegne en fredstraktat, ville de tyske generalene kvitte seg med Hitler og konsentrere sine militære operasjoner østover for å ødelegge kommunismen i Russland og andre europeiske land. Den britiske statsminister Winston Churchill nektet å godta fredsinitiativet og lot Hess arrestere. Etter krigen ble Rudolf Hess overført til Spandau-fengslet i Øst-Tyskland, der han etter jernteppets fall i 1989 etter all formodning ble myrdet i en alder av 90 år. Var man redd for hva han kunne fortelle? (Des Griffin: Fourth Reich of the Rich, s. 99.)

Toppmøtet på Jalta i 1945 forklarer hvorfor Churchill ikke ville gå med på fredsinitiativet fra den tyske øverstkommanderende. Både Churchill og Roosevelt framsto faktisk som kommunismens (illuminismens) forsvarere. De var begge brikker i spillet.

I 1943 møtte sjefen for den tyske etterretningstjeneste, Admiral Wilhelm Canaris, den amerikanske flåteattache, George Earle, i Istanbul, Tyrkia, der Admiral Canaris la fram et fredsinitiativ. Canaris fortalte at han og andre tyske offiserer ville gå sammen om å fjerne Hitler og deretter overgi seg til de allierte på én betingelse: Det måtte ikke skje noen sovjetiske framstøt i Sentraleuropa. Earle telegraferte initiativet til den amerikanske president Franklin D. Roosevelt, som var frimurer av 32. grad. Earle fikk ikke noe svar fra den amerikanske president. Etter et nytt forsøk fikk han et svar som i realiteten ba Earle om å "holde kjeft". Da Hitler fikk vite om initiativet til Canaris lot han denne henrette. (R.A. Epperson: The Unseen Hand, s. 286.). Tiden var ennå ikke inne for maktfaktorene bak kulissene. Roosevelt var en del av komplottet, og planen var å overgi Østeuropa til den illuministiske sovjetstat i samsvar med planen fra 1871.

Det var også president Roosevelt som stanset General Patton i å fullføre krigen mot Tyskland og gå inn i Moskva. Hadde General Patton ikke blitt stanset i sine hensikter, ville det aldri skjedd noen sovjetisk okkupasjon av Østtyskland og andre østeuropeiske land (Tal Brooke: When the World Will Be As One, s. 265).

General Eisenhower, som var øverstkommanderende i Europa under annen verdenskrig, og som ble amerikansk president i 1952, gjorde en rekke "feilgrep" og "tabber" som alltid tjente russernes sak. Eksempelvis stoppet han de allierte styrkene fra å krysse Po-dalen, og åpnet i stedet en ny front i Frankrike. Dette trekket ga Stalin mer tid på seg til å arbeide seg vestover, og åpnet også Balkan for russerne når tiden var inne.

Da de allierte kom inn i Tyskland, ga Eisenhower ordre om full stans. Russerne nærmet seg Tyskland fra øst, men Eisenhower ville ikke høre snakk om tysk overgivelse. Etter tre ukers kamp brøt kommunisthordene gjennom de tyske forsvarsstyrkene og nådde Berlin. Alt var planlagt på forhånd.

Det japanske angrepet på Pearl Harbour i 1941 som Roosevelt kjente til på forhånd, men unnlot å advare mot, ble brukt som påskudd til å sende USA med i krigen.

Under toppmøtet på Jalta ved Svartehavet i februar 1945, kom de "tre store": Churchill, Roosevelt og Stalin -- alle tre var frimurere (William T. Still: The New World Order: The Ancient Plan of Secret Societies, s. 170) -- sammen for å gjennomføre siste ledd i planen. Faktisk hadde de samme tre statsledere kommet sammen i et hemmelig møte i Teheran i tiden 28. november - 1. desember 1943. Under dette hemmelige møtet gikk Roosevelt med på alle de territoriale (Østeuropa) og politiske kravene til Stalin. Roosevelt ønsket bare at dette arrangementet skulle holdes hemmelig til etter det amerikanske presidentvalget. (Grev Michel Sturdza, tidligere rumensk utenriksminister, i sin bok Betrayal by Rulers, og J.M. Doussinague:España Tenia Razon ("Spania hadde rett"), s. 198-199.)

Den amerikanske filmprodusenten og filmregissøren Myron C. Fagan fortalte at han under et møte i Washington, D.C. ble vist mikrofilmer og notater fra de hemmelige møtene på Jalta, der bare Roosevelt, Alger Hiss, Harry Hopkins, Stalin, Molotov og Vyshinsky var samlet. Churchill var ikke der da. Disse mikrofilmene og notatene avslørte komplottet der ovenstående personer satt og la planer om å overgi hele Østeuropa til Stalin. Fagan skrev et skuespill, Red Rainbow, der han avslørte hele komplottet, og et annet skuespill, Thieves Paradise, der han avslørte hvordan de samme personer rottet seg sammen for å skape De forente nasjoner som et arnested for kommunistenes verdensregjering.

Mens de mesket seg i whisky og kaviar overlot den britiske statsminister Winston Churchill (som da var ankommet) og den amerikanske president Franklin D. Roosevelt med ett eneste pennestrøk hele Østeuropa -- 11 selvstendige nasjoner -- til kommunistlederen Josef Stalin, med den undertrykkelse dette førte til for millioner av mennesker. Dette kunne vært unngått ved minst to anledninger, men Roosevelt stakk kjepper i hjulene. Det er betegnende at da Roosevelt ble amerikansk president i 1932, var noe av det første han gjorde å komme bolsjevikene i Sovjet til hjelp, og han ble den første amerikanske president som godkjente bolsjevik-empiriet i Russland.

Utvidelsen av det russiske rike hadde funnet sted, og verdenskrig nr. 2 var gjennomført etter planene fra 1871. "Illuministen Lenin hadde sagt: 'Først vil vi ta Østeuropa.' Under Jalta-møtet i 1945 fikk hans etterfølger Stalin hele Østeuropa som fri gave fra USAs president" (Des Griffin:Fourth Reich of the Rich, s. 103).

Annen verdenskrig hadde også ført USA inn i en gjeld på 220 milliarder dollar, som bevirket at de internasjonale pengebaronenes grep på nasjonen ble strammet.

De forente nasjoner

Da annen verdenskrig sluttet, var tiden inne for illuministene til å gjenoppta dannelsen av et Folkeforbund etter å ha feilet i 1919. Tidlig på året 1942 ble det holdt en konferanse i Washington, D.C. der 26 nasjoner var samlet mot aksemaktene. Under denne konferansen ble det utstedt en erklæring der uttrykket "de allierte makter" ble erstattet med "De forente nasjoner".

Tre år etter at krigen var slutt, ble De forente nasjoner dannet. Tomten der FN-bygningen står, ble gitt av Rockefeller-familien.

Det er et dokumentert faktum at FN i stor grad ble dannet av kommunister og medlemmer av Council of Foreign Relations. Selve FN-traktaten ble utferdiget av kommunisten og CFR-medlem Leo Pasvolsky, assistert av CFR-medlem og kommunist Alger Hiss. Det meste av FN-traktaten var kopiert fra Det kommunistiske manifest og den sovjetiske grunnlov. Også FN-logoen minner mistenkelig om logoen til Sovjetkommunismen. FN-traktaten er kort og godt en kommunistisk/illuministisk paradigme.

Det foreligger en liste på 17 navngitte personer som planla og formet den politikk som førte til dannelsen av Verdensorganisasjonen (Postwar Foreign Policy Preparation, 1939-1945, utgitt av Det amerikanske utenriksdepartement, 1950. Se også Gary Allen: Say No to the New World Order, s. 44-45). Alle disse 17 menn ble identifisert under edsavleggelse som kommunistagenter.

For omverdenen skulle De forente nasjoner angivelig framstå som et fredsbevarende organ for å hindre nye kriger fra å bryte ut. Sannheten er imidlertid at De forente nasjoner ble opprettet av illuminister med tanke på å frambringe Den nye verdensorden -- Verdensregjeringen. Hva kunne vel være et mer høvelig tidspunkt å opprette denne organisasjonen enn umiddelbart etter en verdenskrig, da krigstrette mennesker ropte etter fred! Men faktum er at FN har vært kilden til mer enn 165 kriger siden den ble opprettet i San Francisco den 23. juni 1945. Hele tiden blir krig og rykter om krig i all hemmelighet oppflammet av selve den institusjon som angivelig ble opprettet for å hindre krig! Dessuten har FN alltid stått som kommunismens beskytter. Som vi har sett, var det faktisk kommunister som var toneangivende under opprettelse av FN. Ved hjelp av såkalte "fredstraktater" som NATO, SEATO, Warsawapakten etc. har Verdensorganisasjonen hele tiden virket aktivt for å fange nasjonene i den luciferianske nye verdensorden.

Den tidligere astrolog David J. Meyer, som nå er en kristen, forteller om et besøk i FN-bygningen i 1996: "Jeg forsto ganske raskt at jeg befant meg på et sted som var opprettet av Satan [FN]. Her var en samling svekkede nasjoner under kontroll av Satan, som alltid har ønsket å herske over verden fra det ytterste nord. Jeg fikk lov til å ta et bilde av en politibetjent fra FN, og jeg spurte ham om hva slags arrestmyndighet han hadde. Han svarte at han som medlem av De forente nasjoners politistyrke når som helst kunne arrestere hvem som helst, hvor som helst på jorden."

"Guiden fortalte oss: 'Etter at dere nå er kommet inn gjennom de store, svarte portene på utsiden, er dere ikke lenger i De forente stater. Dere befinner dere på et område som tilhører hele verden.' Jeg forsto at dette lille området var et frø som ble plantet av kommunismen i 1945 som et mikrokosmos av hva hele verden snart ville bli" (Last Trumpet Newsletter, nov. 1996).

Meyer forteller videre om et annet besøk han avla i FN-bygningen: "Jeg sto i meditasjonsrommet, som inneholder Satans alter. . . .Dette rommet ble designet av den tidligere Generalsekretær for FN, Dag Hammarskjöld, som uttalte at den store steinmonolitten, eller steinblokken er 'ethvert menneskes gud'. Meditasjonsrommet er 18 fot bredt ved inngangen, som i numerologien utgjør tre sekstall. Rommet er også 33 fot langt, og smalner av innover i form av en liggende pyramide. Det er et abstrakt veggmaleri der inne, fullt av okkulte symboler, og i midten av rommet står en svart steinblokk som veier nøyaktig 6½ tonn eller 13 000 pund. Den svarte steinen har en slags magnetisme i seg, og da jeg gikk inn der med min hustru, kunne jeg merke den intense tilstedeværelsen av en ond kraft utenfor enhver beskrivelse. Dette er stedet hvor verdenslederne og toppene i Illuminati går for å meditere, og det er årsaken til at rommet bare er åpent for publikum om morgenen" (Last Trumpet Newsletter, august 1999).

Rundt dette alteret i FNs meditasjonsrom, som ligger på toppen av FN-bygningen, er det ti stoler. Kan hende er det meningen at disse skal tas i bruk av de ti kongene som skal herske sammen med "dyret" (Åpenbaringen 17).

Direkte over gaten (vis a vis) FN-bygningen står et beskjedent lite tempel. Det er et miniatyrtempel som brukes av de høye ledere i Illuminati. På dette tempelet står tallet 777. Den amerikanske president og andre statsledere går alltid inn i dette tempelet før de går inn i FN-bygningen over gaten. Det er svært mørkt inne i dette tempelet, og hele bakveggen er et slags vindu av farget glass. Designet er abstrakt, men har et stort, linseformet øye, Horus' øye. Dette øyet er blitt selve symbolet på Illuminati -- det altseende øye over en avkortet pyramide. (David J. Meyer, Last Trumpet Newsletter).

Staten Israel

Samtidig som De forente nasjoner så dagens lys, ble sioniststaten Israel dannet. Dette var utkrystalliseringen av Balfour-erklæringen fra 1917, da sionistjødene fikk Palestina av England som takk for at de trakk USA med i krigen.

Titusener av palestinere ble drevet med makt bort fra sine hjem og plassert i flyktningeleire for å gi plass for sioniststaten. Motsetningene mellom sionistjøder og arabere som ville føre til den tredje verdenskrigen var dermed skapt, motsetninger som har intensivert seg til denne dag, og som til stadighet danner store nyhetsoverskrifter. Det er dokumentert og helt på det rene at disse motsetningene ble kunstig skapt av illuministene som ledd i planen.

Jerusalem

I 1962 uttalte den daværende israelske statsminister David Ben Gurion:

"I Jerusalem vil De forente nasjoner (de virkelig Forente nasjoner) bygge en Profetenes helligdom som vil gjøre tjeneste for Den føderale union for alle verdensdeler. Dette vil bli hovedsetet for menneskehetens høyeste domstol, som skal bilegge alle stridigheter mellom de føderale verdensdeler, slik Esaias profeterte" (David Ben Gurion i Look Magazine, 16. januar 1962, s. 20).

I få ord fikk den tidligere israelske statsministeren sagt det som har vært sionistenes mål i en årrekke: Å gjøre Jerusalem til det administrative hovedsete for den nye verdensorden -- med andre ord: verdens hovedstad.

Den samme tanken ga pave Johannes Paul 2 uttrykk for i et intervju i nyhetsmagasinet Parade:

"Nå som år 2000 nærmer seg, håper vi at Jerusalem blir Fredsbyen for hele verden, og at alle mennesker vil kunne samles der -- spesielt de som tilhører de religioner som har sitt utspring i Abrahams tro" (Parade, 3. april 1994).

I 1930-årene propaganderte Rabbi Julius T. Loeb for en verdensregjering der han gikk inn for et "Verdens Forente Stater" med "Jerusalem som hovedstad" (Who's Who in the Nation's Capital(1930), sitert i Bertha Glebe: The New World Order -- Whose Concept is it?, s. 2).

Det er blitt foreslått at FN-resolusjon nr. 181 fra 1947 må bli satt i kraft. Denne går ut på at Jerusalem skal stilles under FNs mandat, dvs. ha internasjonal status.

Vatikanet har ved flere anledninger i senere tid, spesielt under opprørene i Israel høsten 2000, sendt ut kommunikeer der paven ber om at Jerusalem må bli "internasjonalisert", noe som i praksis vil si at byen blir "verdens hovedstad" og lagt under De forente nasjoner. Vi kunne også finne avisoverskrifter med tittelen "Jerusalem -- verdens hovedstad?" Vi kan være trygge for at dette vil bli den endelige løsning.

Omstrukturering

Etter at De forente nasjoner ble dannet for 55 år siden, er verden blitt omstrukturert i ikke ubetydelig grad. Med opprettelsen av FN ble det satt en milepæl i illuministenes planer om verdensherredømme. Etter hvert så en rekke organisasjoner dagens lys som alle sorterte under De forente nasjoner, og som på papiret ble dannet for å tjene menneskehetens behov, men som i virkeligheten var underlagt maktelitens interesser, f.eks. UNESCO, UNICEF, WHO (Verdens helseorganisasjon), WTO (Verdens handelsorganisasjon, som er etterfølgeren til GATT-avtalen), NATO m.fl.

Ifølge Weishaupts reviderte og moderniserte versjon av de gamle "protokoller", skulle Illuminati organisere, finansiere, lede og kontrollere alle internasjonale organisasjoner og grupper ved å plante sine menn i ledende toppstillinger i disse organisasjonene.

Bilderberggruppen

Etter annen verdenskrig og opprettelsen av De forente nasjoner, ble det etter hvert dannet en rekke organisasjoner som alle er nært knyttet til hverandre, og som alle arbeider for et felles mål: verdensregjering. En rekke prominente personer har viktige verv i flere av disse organisasjonene.

I 1952 stiftet prins Bernhard av Nederland den såkalte Bilderberg-gruppen, oppkalt etter hotel Bilderberg, der de kom sammen første gang i 1954. Mye tyder også på at Joseph Rettinger, som var en velutdannet jesuittprest og frimurer av 33. grad var en nøkkelperson under dannelsen av Bilderberggruppen (John Coleman: The Story of the Committee of 300, s. 52). Denne gruppen samles på forskjellige steder i Europa og USA én gang i året. Det er ikke for meget sagt at det er toppene (kjernen) i denne gruppen som styrer verden. De kan avsette og innsette statsoverhoder etter som det tjener deres interesser. Et eksempel på dette var under Bilderbergmøtet i 1991. Av det lille som sivet ut via bakdøren, ble det klart at daværende guvernør i staten Arkansas, USA, ble bedt om å innfinne seg til møtet. William J. Clinton fikk beskjed om at han ville bli USAs neste president. Slik gikk det. Det er pengenes makt og kontrollen over massemediene som greier å få velgermassen til å snu kappen etter vinden.

To av Bilderberggruppens mest prominente og innflytelsesrike personer er den tidligere amerikanske utenriksminister og fredsprisvinner Henry Kissinger, samt den internasjonale pengebaronen David Rockefeller. Sistnevnte eier den innflytelsesrike Chase Manhattan Bank, som også er banken De forente nasjoner bruker. Denne banken er en av de mektigste i verden.

Kjernen i Bilderberggruppen består av 3 komiteer, hver med 13 medlemmer, til sammen 39 medlemmer. Legg merke til tallene 13 og 39 (13+13+13). Disse tallene er svært viktige innen frimureriet og det okkulte, der tallene til stadighet dukker opp. De tre komiteene er utelukkende sammensatt av personer som er medlemmer av de selskaper som utgjør Illuminati, frimureriet, Den "svarte" nobilitet (som for det meste består av de rike og mektige i Europa) og Vatikanet. Denne kjernen er de virkelige makthavere i verden.

Prins Bernhard av Nederland, som stiftet Bilderberggruppen, har makt til å nedlegge veto mht. Vatikanets valg av pave. Han har denne makten fordi familien hans, habsburgerne, nedstammer fra de romerske keisere. Det er prins Bernhard som er lederen for Den "svarte" nobilitet i Europa.

I 1952, samme året som Bilderberggruppen ble dannet, ble det også dannet en allianse mellom Den "svarte" nobilitet, de forskjellige selskaper som utgjør Illuminati, Vatikanet og frimurerne for å arbeide i fellesskap mot Den nye verdensorden (Milton W. Cooper: Behold a Pale Horse, s. 92, 80).

Romaklubben

En annen illuminist-organisasjon er Romaklubben, som ble dannet i april 1968 av den nå avdøde italienske industrialist Aurelio Peccei og den kanadiske milliardær Maurice Strong. Sistnevnte er personlig venn av både Rothschild-familien og Henry Kissinger. Alle disse menn er illuminister av høyeste rang, og arbeider aktivt for å iverksette Den nye verdensorden.

I 1973 utga Romaklubben en rapport med tittelen Regionalized and Adaptive Model of the Global World System. Rapporten var laget av klubbmedlemmene Mihajlo Mesarovic og Eduard Pestel. Dette dokumentet avslører at Romaklubben har inndelt jorda i ti politisk/økonomiske regioner som blir kalt kongeriker. Dette leder tankene til Åpenbaringsboken, kap. 17, der det står om ti konger som får makt sammen med "dyret" i én time. Vi ser en tråd videre til Åpenbaringsbokens 13. kapittel og Daniels 7. kapittel.

I okkulte tradisjoner heter det at verden før vannflommen var blitt forenet under en verdensregjering med ti regioner, under suprem ledelse av "Poseidon" (senere mytologisert som den greske havgud). Denne verdensregjering var kjent under navnet Atlantis, og var et høytstående okkult system.

Vi skal merke oss at Gud ødela denne sivilisasjonen, som var klimakset av ondskap. På samme måte leser vi i Åpenbaringsboken kap. 17-19 at Gud vil ødelegge "dyret" og de ti kongene, klimakset av ondskap som hersker over jorda i den siste tid. Jesus sa uttrykkelig at som det var i Noas dager, slik skulle det være i de siste dager når Jesus vender tilbake til jorda (Matt. 24,37-39).

Det er mer enn betenkelig at drivkraften bak Romaklubben er okkultisme og Ny tid-filosofi. I en bok med tittelen Mankind at the Turning Point avslører grunnleggeren Aurelio Peccei sin tro på panteisme og læresetningene til Ny tid-bevegelsen. (S. 151-152, sitert i Gary Kah: En Route to Global Occupation, s. 41.) Peccei var sterkt påvirket av Ny tid-bevegelsens mest siterte forfatter: Pierre Teilhard de Chardin.

En stor del av medlemmene i Romaklubben er også medlemmer av Council of Foreign Relations (CFR) i USA.

De ti regionene som Romaklubben har delt jorda inn i er som følger:

1. Nordamerika med USA, Canada og Alaska.

2. Vesteuropa.

3. Japan.

4. Australia og Sørafrika.

5. Østeuropa og Russland.

6. Sør- og Mellomamerika.

7. Nordafrika og Midtøsten.

8. Øst- Vest- og Sentralafrika.

9. Det fjerne Østen med India og Indonesia.

10. Kina.

Den trilaterale kommisjon

I 1973 ble Den trilaterale kommisjon (TC) dannet. Denne er ikke annet enn en utvidelse av Council of Foreign Relations i USA. Mens sistnevnte vesentlig er rettet mot amerikansk politikk, er Den trilaterale kommisjon rettet mot de tre økonomiske supermakter: USA, Vesteuropa og Japan. Derav navnet trilateral. Tilfeldigvis utgjør disse tre også de tre første regionene i Romaklubbens tideling av jorda.

Den trilaterale kommisjon, som består av ca. 300 prominente personer, er ikke annet enn en ren blåkopi av Council of Foreign Relations (CFR). Den har samme ideologi, er støttet økonomisk av de samme organisasjoner og er sammensatt av den samme maktkjerne, der makten i Den trilaterale kommisjon også ligger. Alle de åtte amerikanske representantene som deltok ved dannelsen var også medlemmer av CFR. Traktaten for Den trilaterale kommisjon ble utferdighet av Zbigniew Brzezinski, som var sikkerhetsrådgiver for den tidligere amerikanske president Jimmy Carter. Så godt som alle de franske medlemmene av TC er også medlemmer av den franske frimurerordenen Grand Orient (Gary Kah: En Route to Global Occupation, s. 47). I likhet med Romaklubbens grunnlegger Aurelio Peccei, var også Brzezinski sterkt påvirket av Pierre Teilhard de Chardin, i tillegg til marxismen (illuminisme). Målet med Den trilaterale kommisjon er å promotere verdensherredømme ved å arbeide for økonomisk avhengighet blant de tre økonomiske supermakter (Gary Kah, s. 45).

Den jødiske verdenskongress

Lawrence Patterson, som er redaktør for tidsskriftet Criminal Politics, skrev en artikkel i dette bladet, der han identifiserer Den jødiske verdenskongress som den virkelige maktfaktor.

"Medlemmene av Bilderberg og Den trilaterale gruppe er svært mektige personer, men vi må ikke glemme at de står under Den jødiske verdenskongress i konspirasjonshierarkiet for Den nye verdensorden. . . .Det er fra Den jødiske verdenskongress at ordrene kommer -- over hele verden til medlemmene av Den trilaterale kommisjon, Bilderberggruppen, Romaklubben og Concil of Foreign Relations" (Criminal Politics, 31. juli 1995).

Patterson sier også at Den jødiske verdenskongress er en topphemmelig organisasjon der møtene er lukket for absolutt alle unntatt medlemmene. Patterson sier videre at hemmelighetskremmeriet rundt den globale forsamling til Den jødiske verdenskongress er langt større enn tilfellet er med Bilderberggruppen eller hvilken som helst annen konspirasjonsgruppe" (samme). Formann for Den jødiske verdenskongress er milliardæren Edgar Bronfman, som eier Seagram, en av verdens største brennevinsprodusenter.

Pengebaronene

Mayer Amschel Rothschild sa engang: "Det er meg likegyldig hvem som lager landets lover så lenge jeg kan lage penger og styre et lands pengesystem." Med andre ord: Den som styrer økonomien, styrer både (korrupt) politikk og (korrupt) rettsvesen. Dette mente også den tidligere britiske finansminister Reginald McKenna: "Bankene kan skape penger, og gjør det. . . .Og de som kontrollerer et lands pengesystem styrer regjeringenes politikk og holder folkets skjebne i sine hule hender" (sitert i Carroll Quigley: Tragedy and Hope, s. 325). Internasjonale pengebaroner styrer med andre ord regjeringene. Vet man hvem de internasjonale pengebaroner er, vet man også hvem som styrer regjeringene og holder folkets skjebne i sine hule hender.

"Det eksisterer, og har eksistert over tid en konspirasjon blant noen av verdens rikeste personer, en konspirasjon som faktisk eier pengesystemene i de større, ikke-kommunistiske nasjoner. Dette monopolet blir beskyttet av makten til de respektive regjeringer, og blir brukt til å holde konspirasjonens store rikdom gående ved å skape penger av ingenting" (G. Edward Griffin: The Capitalist Conspiracy, s. 61).

Det er penger som er roten til all korrupsjon og ondskap, og penger skaper makt. I tillegg vil den som styrer massemediene, styre folket, da folket er tilbøyelig til å danne seg sin mening etter hva de blir servert gjennom mediene.

Det er et faktum at nasjonene i dag til en stor grad ikke lenger styrer sin egen økonomi, men er avhengige av "det internasjonale marked", styrt av pengebaronene.

Filosofien bak Den nye verdensorden

Vi har tidligere nevnt de seks punktene som kan avledes av Weishaupts/Illuminatis ideologi, og som danner grunnpilarene i Den nye verdensorden. La oss se nærmere på disse.

1. Avskaffe alle monarkier og sivile styresmakter.

Monarkier og sivile styresmakter eksisterer i dag bare rent pro forma. De fleste land i verden er innlemmet i Verdensorganisasjonen, De forente nasjoner. I tillegg er en rekke land knyttet sammen i "fellesskap" (som f.eks. EU), tilknyttet handelsorganisasjoner (WTO), økonomiske fellesskap som G-8 osv. Utviklingsland i Den tredje verden er under gjeldsforpliktelser på spesielle betingelser til Verdensbanken og Det internasjonale pengefond. Både tilståelse av lån og evt. sletting av lån til Den tredje verden, som nå er på tale, er betinget av at de respektive land forplikter seg til å følge FNs direktiver.

Alt dette betyr at de enkelte lands suverenitet, både i Den vestlige verden og i Den tredje verden er sterkt begrenset. Ethvert land forplikter seg til å drive sin politikk etter traktater, konvensjoner og avtaler, og sanksjoner blir iverksatt mot "ulydige" nasjoner. Slike traktater, konvensjoner etc. virker tilynelatende fornuftige, men den egentlige, bakenforliggende hensikt er å undergrave nasjonenes selvstendighet som et viktig skritt på veien mot Den nye verdensorden.

Romaklubben har delt jorden inn i ti regioner, og når Den nye verdensorden blir fullt implementert, antakelig etter tredje verdenskrig, vil alle monarkier og sivile styresmakter bortfalle, og de enkelte "land" bli samlet i regioner som sorterer under verdensregjeringen.

FNs Generalsekretær Kofi Annan uttalte nylig at det ikke eksisterer suverene nasjoner igjen på jorda, og at FN forbeholdt seg retten til å gå inn i ethvert land for å "rydde opp". Et eksempel på dette så vi da NATO gikk inn i det selvstendige Serbia/Kosovo for å "rydde opp". Dette tjente som advarsel for andre land om at suvereniteten var passé, og at FN var den høyeste autoritet.

3. Avskaffelse av patriotisme og nasjonalfølelse.

Dette følger av pkt. 1. En patriot er en person som stiller fedrelandet i fremste rekke og er villig til å gi sitt liv for å forsvare det. Det er innlysende at verken patriotisme eller nasjonalfølelse hører hjemme i Den nye verdensorden der begrepene monarkier og selvstendige nasjoner er utslettet. Idag blir folk hjernevasket med uttrykk som "globalist" og "internasjonalist", og det blir regnet som prisverdig i dagens samfunn å være verdensborger i stedet for patriot. Både uttrykkene patriot og nasjonalist blir nedgradert i dagens samfunn, og folk som kaller seg med disse uttrykkene, blir sett på som suspekte. Slik har mediene programmert dagens mennesker til å bli borgere under Den nye verdensorden.

Den tidligere direktør for FN-satellitten Verdens helseorganisasjon, Brock Chisholm, uttalte: "For å oppnå verdensherredømme er det nødvendig å fjerne fra menneskenes bevissthet deres individualisme, lojalitet overfor familietradisjoner, nasjonal patriotisme og religiøse dogmer" (The Utah Independent, september 1977, sitert i A.R. Epperson: The Unseen Hand, s. 368). Dette synet som en tidligere direktør for Verdens helseorganisasjon sto for, sammenfaller nøyaktig med Illuminatis ideologi.

4. Avskaffelse av ekteskap og familie.

Vladimir Lenin skal engang ha sagt: Ødelegg familien, og samfunnet vil kollabere. Dette er en fundamental sannhet. Familiestrukturen/enheten er samfunnets kjerne med klar basis i Bibelen. Blir familieenheten ødelagt, går samfunnet mot kaos. Mye av det kaos og den forvirring vi er vitne til i dagens samfunn, skyldes nettopp oppløsningen av ekteskap og familieenhetene. Illuministene har øremerket kjernefamilien til avskaffelse.

Den store ødeleggeren som i større grad enn noe annet har bidratt til å undergrave familiestrukturen, er feministbevegelsen. Den inngår som et viktig element i illuministenes virksomhet for å strukturere samfunnet i tråd med de seks punktene som danner kjernen i deres ideologi og som Den nye verdensorden er bygget på. "Kvinnefrigjøringens" egentlige mål er å "frigjøre" kvinnen fra familiestrukturen.

Dagens feministbevegelse er modellert etter ideene til den greske filosof Plato (427-347 f.Kr.), som igjen hadde lånt mange av sine ideer fra Pytagoras. I sitt verk Staten stiller Plato opp sitt idealsamfunn etter følgende prinsipper:

1. Avskaffelse av ekteskap og familie.

2. Alle menn vil tilhøre alle kvinner. (Dvs. når ekteskap ikke lenger er den gjeldende norm, er promiskuitet å foretrekke.)

3. Barn som blir født som følge av disse promiskuøse forbindelser vil bli overtatt av staten straks de er avvent. Deretter vil de bli oppdratt anonymt av staten.

4. Kvinner skal likestilles med menn.

5. Kvinner skal kjempe i krig sammen med menn og utføre det samme arbeid som menn.

6. Selektiv avl av menn og kvinner vil skje under regjeringens kontroll.

7. Barn som blir regnet som fysisk handikappede eller mentalt tilbakestående under denne avlsprosessen skal ødelegges.

Bare den mest blinde kan unngå å se trenden i dagens samfunn, og at de fleste av ovenstående prinsipper er gjeldende normer i tiden. Vi lever i en tid da menn har mistet sin maskulinitet og blitt "kvinner", og kvinner har mistet sin femininitet og blitt "menn" -- og ingen av dem passer i sine nye roller. Dagens samfunn består av ikke så rent få maskuliniserte kvinner og feminiserte menn -- "mannekvinner" og "kvinnemenn". Dette fører igjen til en sterk økning av homofili (feminiserte menn) og lesbiskhet (maskuliniserte kvinner). Når menn mister sitt macho-image, vil kvinner herske over dem. Bibelen beskriver slike tilstander i sterke ordelag: "Ve den ugudelige! Det skal gå ham ille. For det hans hender har gjort, skal bli gjort mot ham selv. Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere. Den vei du skal gå, har de ødelagt. . . .Og Herren sa: Fordi Sions døtre er overmodige og går med kneisende nakke, lar øynene løpe omkring, går og tripper og klirrer med sine fotringer, derfor skal Herren gjøre hodet skurvet på Sions døtre, og Herren skal avdekke deres nakenhet" (Es. 3,11-12; 16-17). Vi skal merke oss at rammen for disse versene er lagt til "de siste dager".

Dette beskriver nøyaktig tilstanden i vår tid. Hvor mange kvinner, ikke minst lesbiske, militante, feministbesatte kvinner innehar toppstillinger i regjeringene og andre autoritative plasser. Det er en trend som går ut på å få flest mulig kvinner inn i tradisjonelle mannsyrker. (Plato, pkt. 5). Hvor mange egosentriske, respektløse ungdommer lar sin innflytelse gjelde i samfunnet, til og med i styre og stell. Det er et langt sprang fra dagens militante feminister og til den gudfryktige kvinne Bibelen omtaler. (Se f.eks. Ord. 31,10-31.)

5. Det offentlige overtar ansvaret for barna.

Dagens samfunn er gjennom tid blitt strukturert for å undergrave familien. Trenden er å få flest mulig kvinner ut i yrkeslivet, og lønns- og kostnadsnivå er slik at begge ektefeller ofte må arbeide for å få endene til å møtes. På denne måten blir stadig flere barn plassert i daghjem eller barnehager, og lavalderen for skoleplikt blir stadig lavere. Dermed overtar det offentlige en stadig større del av barneoppdragelsen. Plato, pkt. 3.)

I "Feministerklæringen" (A Document: A Declaration of Feminism) heter det bl.a.:

"Kjernefamilien [den tradisjonelle familie] må erstattes med en ny familiestruktur der personer lever og arbeider sammen for å møte behovene til alle menneskene i samfunnet. Når kjernefamilien er ødelagt, må man betrakte barna på en ny måte. De må ses på som hele samfunnets ansvar i stedet for ansvaret til individuelle foreldre. Barna må ikke skilles fra samfunnet" (sitert i Gary Allen: Say No to the New World Order, s. 181).

Feministerklæringen sammenfaller nøyaktig med Platos idealer, som igjen var basis for Weishaupts ideologi -- som igjen er kommunismens grunnpilar: (4.) Avskaffelse av ekteskap og familieenheten. (5.) Det offentlige overtar ansvaret for barna og deres utdannelse/oppdragelse.

Det er ingen trend i moderne tid som har arbeidet mer iherdig og aggresivt for å avskaffe den tradisjonelle familiemodell enn "kvinnefrigjøringen" eller "feministbevegelsen". Det er derfor ingen overdrivelse å si at den radikale "feminismen" er den mest fanatiske og destruktive av alle bevegelser i tiden, da den er rettet mot samfunnets hjerte, den tradisjonelle, bibelske familiestruktur, og fører samfunnet uvergelig mot ødeleggelse (oppløsning). Glem ikke illuministen Lenins ord: "Ødelegg familien, og samfunnet vil kollabere". Lenin visste hva han snakket om. Som man kan forvente av en ideologi som er basert på mannsforakt, oppløsning av familieenheten og ekteskap, er den radikale feminisme sterkt i favør av lesbiske "parforhold". Feministenes påstander om at menn og kvinner er identiske, eller sågar står over menn, er i høyeste grad absurd for alle som ikke er helt forblindet av feminismens ideologiske fantasivrøvl.

Feminismens røtter går tilbake til 1820-årene, da en engelsk kvinne ved navn Frances "Fanny" Wright kom til USA i 1829 for å holde en rekke foredrag der hun promoterte feminisme som Illuminatis hjelpetropper, kommunisme (illuminisme), ateisme, fri kjærlighet og kvinnefrigjøring. De amerikanske illuministene Clinton Roosevelt og Horace Greeley sørget for å reise midler til å støtte dette prosjektet. Clinton Roosevelt og Horace Greeley var begge medlemmer av Illuminati-ordenen the Columbian Lodge, som ble stiftet i New York i 1785 (Des Griffin: Fourth Reich of the Rich, s. 62).

Opp gjennom årene har feminismen vært så sterkt knyttet til marxismen (kommunisme/illuminisme) at mange feministskribenter har likestilt de to ideologiene.

En av de mange onde frukter av denne sataniske lære, med oppløsning av kjernefamilien, er den stadig økende selvmordsprosent blant unge mennesker. Hvert tredje dødsfall blant de unge i dag skyldes selvmord.

"Det er en vei som synes rett for en mann, men enden på det er dødens veier" (Ordspråket 16,25).

6. Avskaffelsen av religion.

I den nye verdensorden er det ikke plass for tradisjonell, bibelorientert kristendom. Det er Ny tid-konglomeratet av hedenskap og kristendom som blir den nye verdensreligion. Denne verdensreligionen ble ratifisert den 23. juni 2000 (The United Religions Initiative, URI).

Nytt årtusen -- Ny verdensorden

Makteliten bak Den nye verdensorden har arbeidet febrilsk for å få Planen i havn ved overgangen til det nye årtusenet. Hvor vellykket deres bestrebelser har vært, vil den nærmeste framtid vise. Det er likevel et faktum at i begynnelsen av september 2000 holdt De forente nasjoner sin "Milleniumkonferanse", som ikke var annet enn et forsøk på å samle jordens nasjoner til å undertegne Verdenstraktaten. Milleniumkonferansen var den største begivenhet i FNs historie. Aldri før har flere statsledere -- 168 i tallet -- vært samlet på ett brett. Det var den tidligere sovjetiske president Mikhail Gorbachev som holdt åpningstalen. Likevel fikk begivenheten svært liten mediadekning. Vi skal merke oss at Gorbachev er en meget sterk proponent for Den nye verdensorden, bl.a. med sin organisasjon State of the World Forum (tidligere Gorbachev-stiftelsen).

At FN valgte å holde denne konferansen i september har sine klare grunner. Vi må ikke glemme at det er den luciferianske religion som styrer handlingene til både De forente nasjoner og den amerikanske regjering. Dette høres altfor utrolig ut, men kan dokumenteres ettertrykkelig. Ikke så rent få topper i FN og andre relaterte organisasjoner, samt den amerikanske regjering er frimurere, og ifølge frimurernes skrifter er Lucifer frimurernes gud. Astrologi og okkultisme er en religion for disse menneskene, og de foretar ingen større politiske handlinger uten først å konsultere disse svartekunstene. Fra De forente nasjoner ned til Det hvite hus blir astrologene konsultert først. Slik var det også med oldtidens konger, som hadde stjernetydere og sannsigere i sin tjeneste.

Til tross for sin ytre, kristne kappe, har disse statsledere okkultisme og mørkets makter som sin religion, dvs. frimureriets gud. De planlegger alltid sine aktiviteter og prosjekter etter okkulte prinsipper. Det er altfor mange mennesker som ler av dette og ikke tar det alvorlig, og ingen ting tjener illuministenes interesser bedre enn det. Men okkultisme og luciferiansk religion er definitivt ingen spøk og absolutt ikke noe å le av. Det er dette illuministene gjør bruk av for å fremme sine mål, som er verdensherredømme. Tegn, symboler, spesielle tall, dager og geografiske steder er svært viktige innen det okkulte, og dette forklarer handlingsmønstrene til illuministene. De tar sine spesielle dager svært alvorlig.

Nyttårsfeiringen 1999/2000, da verden gikk inn i et nytt årtusen, ble feiret av illuministene i Det hvite hus i USA på rent hedensk vis. Først holdt USAs førstedame Hillary Clinton en middag for en rekke utvalgte gjester. Det ble ikke spart på noen ting. Bordene var dekorert med Phalenopsis-orkideer, hvite roser, hvit kristtorn og krystallkuler (The Drudge Report, 31. des. 1999). Etter middagen gikk alle gjestene ned til den egyptiske obelisken foran Det hvite hus. Denne obelisken er kjent som Washington-monumentet. Slike obelisker ble i hedensk tid dyrket som fallos-objekter. Gjestene samlet seg rundt vanndammen ved obelisken, som i realiteten er et symbol på den egyptiske solgud. En spesiell prosjektor kastet bildet av årstallet 1999 speilvendt og snudd på hodet på obelisken slik at det dannet tallet 1666. Kameraene var alltid plassert slik at tallet 1 ikke var synlig på det speilvendte bildet, bare tallet 666. Dette er tallet for "dyrets" navn (Åp. 13,17-18).

Som nevnt, representerer denne obelisken solgudens (Satans) oppreiste fallos, og nøyaktig ved midnatt sørget prosjektorer og lamper for å stråle fram et lys, først nederst ved monumentet, og lyset steg lenger og lenger opp på obelisken i bølgende, vertikale bevegelser, stadig mer intenst. Nøyaktig på klokkeslettet 00:00 eksploderte lyset i et intenst fyrverkeri. Dette representerte solgudens (Satans) åndelige orgasme. I det gamle Egypt var et rituelt bad i Nilen del av feiringen, på samme måte steg gjestene ned i dammen rundt Washington-monumentet for å vasse i "Den nye tids hellige vann" (Reuters News Service, 1. januar 2000).

Etter dette motbydelige, hedenske fruktbarhetsritualet foran Det hvite hus, der solguden (Satan) besvangret Gaia -- Moder jord -- gikk USA inn i en ni måneders svangerskapsperiode. Etter disse ni månedene ville barnet, Den nye tid, bli født.

I begynnelsen av september 2000, ni måneder etter fruktbarhetsritualet, Holdt FN sin Milleniumkonferanse. Denne konferansen resulterte i "Traktaten for det globale demokrati" -- Verdenstraktaten -- som i realiteten gir FN mandat til å framstå som en suveren makt, hovedsetet for Den nye verdensorden. Traktaten ble ratifisert av mer enn 160 land.

Tredje verdenskrig

Illuminatis maktelite har nesten nådd målet. Det som gjenstår er å bringe fram den tredje verdenskrig, som ble planlagt i 1871. Vi har sett at to verdenskriger ble gjennomført nøyaktig etter programmet, og vi kan være sikre på at også tredje verdenskrig går mer eller mindre etter planen hvis ikke Gud griper inn. Denne krigen ville bli iverksatt ved å spille på motsetningene mellom arabere og politiske sionister (jøder) i Midtøsten. Vi har tidligere vært inne på hvordan disse motsetningene ble provosert fram på kunstig vis.

Hensikten med tredje verdenskrig er å svekke den muslimske verden og bringe fram Antikrist, verdenslederen. En annen hensikt med krigen er etter all sannsynlighet å kjøre verdensøkonomien i senk og dermed tvinge fram et nytt, globalt pengesystem som antakelig vil bli pengeløst, basert på elektroniske transaksjoner. Dette har med "dyrets merke" å gjøre (Åp. 13), og det er bare den som tar dette "merket" som vil bli innrømmet retten til å drive handel -- både kjøp og salg.

Jerusalem blir lagt under De forente nasjoner og gjort til verdens hovedstad. Det er trolig at et tredje tempel vil bli bygd i Jerusalem.

Åpenbaringsbokens 11. kapittel snakker om et tempel, og at tempelplassen, "forgården utenfor tempelet", v. 2, er gitt til "hedningene" (gr. ethnos = nasjonene, folkeslagene) som skal tråkke ned Jerusalem i 42 måneder.

Den kommende konflikt

I sin bok "En Route to Global Occupation" (1991) skildrer Gary H. Kah hvordan han tenker seg de kommende begivenheter. Jeg tror han ikke er langt unna sannheten:

"Krigen med Irak som skjedde ganske nylig [Gulfkrigen i 1991] kan bare ha vært en øvelse i noe enda større som vil komme. . . .Hvis det kommer en konflikt til i Midtøsten, vil den kunne begynne omtrent på samme måte som Gulfkrigen. Forskjellen vil være at denne gangen er mulighetene enda større for å utvikle seg til en regional eller til og med verdensomspennende krise.

En mulighet er at Den nye verdensorden vil komme skrittvis, der De forente stater leder nasjonene inn i en løst knyttet Verdensføderasjon under et styrket FN (noe som ser ut til å skje for tiden). En større, global konflikt kan da bli iverksatt i framtiden for å lede menneskeheten inn den okkulte, Nye verdensorden.

Uansett hva som skjer, kan vi være sikre på tre ting: Det vil bli dannet en verdensregjering, Antikristen vil dukke opp, og både han og dette verdenssystemet vil bli ødelagt av Jesus Kristus ved hans annet komme. . . .

Jeg tror at makteliten bare vil sette igang en verdenskrise hvis de mener det er nødvendig for å få menneskene til å godta deres nye verdensorden. Bare trusselen om en større verdenskonflikt kan være nok til å skremme menneskene til å godta en slik forandring -- spesielt når den er koplet opp mot de eksisterende problemer med hungersnød, global gjeldskrise og den fabrikerte panikk over miljøet. Som deres kampanjeslagord lyder: 'Globale problemer krever globale løsninger!' . . .

Skulle en slik krise inntreffe, vil ødeleggelsene være ufattelige. . . .

Som en konsekvens, vil menneskene bli desillusjonerte og prøver å finne løsninger. Mange vil legge skylda på Gud for ødeleggelsene, og nekter å tro at det var menneskenes egen ondskap og vilje til å la seg forføre, som var årsaken. Tiden vil nå være moden for den som hevder å sitte med løsningen. Den virkelige krise vil nå begynne.

Tidspunktet Satan har ventet så lenge på, og som disiplene hans har arbeidet mot, er endelig kommet. Konspiratørene vil overlate makten til han som kommer på det gylne tidspunkt, og de vil anerkjenne ham som sin udiskutable leder. De sverger ham fullstendig troskap og overgivelse -- den første siden Babel. Han vil være den personifiserte Satan, og vil ha alle mørkets makter til rådighet. Han vil være i stand til å utføre alle tenkelige tegn og undere. Han er den Bibelen omtaler som Den lovløse, eller 'dyret', og i 1. Johannes blir han også omtalt som Antikrist. . . .

En stund vil han holde seg i bakgrunnen mens lakeiene hans tilrettelegger siste fase. Titusener av Ny tid-tilhengere vil dukke fullt organisert opp på verdensarenaen, med krav om at det blir opprettet en verdensregjering. De vil hevde at omstruktureringen av den gamle orden er nødvendig for å kunne hanskes med de eksisterende, globale problemene, og for å hindre nye katastrofer fra å komme. De internasjonale massemedia vil gi full dekning av dette dramaet som utfolder seg. De fleste mennesker er imidlertid ikke klar over at dette nettverket gjennom mange år er blitt organisert spesielt med dette for øye. Det vil ganske enkelt fortone seg som en spontan, demokratisk grasrotbevegelse som blir holdt sammen av mennesker med et felles mål: ønsket om enhet og fred i verden.

Ethvert problem, uansett hvor lite (eller hvor fabrikert) det måtte være, vil plutselig bli framholdt som en viktig årsak til at vi trenger en verdensregjering. De mest overbevisende argumentene dreier seg om miljøet, global gjeldskrise, fattigdommen i verden og å hindre krig. De vil hevde at en ny verdensorden er nødvendig fordi de enkelte land ikke lenger er i stand til å hanskes med disse komplekse problemene på egen hånd. . . .

Så vil 'dyret', eller en av representantene hans legge fram noe som ser ut til å være en strålende plan for fred i Midtøsten. . . .'dyret' vil lykkes der andre før ham feilet. . . .

Antikristen vil komme for å ta det øverste setet i et styrket Forente nasjoner, eller kanskje en nydannet, global autoritet, som f.eks. Verdensføderasjonen -- til å begynne med en løst knyttet føderasjon av nasjoner. Men det er sannsynlig at den raskt vokser til en mektig struktur som administrerer på grunnlag av (trolig) ti verdensregioner.

Det vil bli foreslått å skape en verdensgrunnlov og et 'demokratisk' Verdensparlament. Verdensborgerne vil tro at også de har et ord med i laget, uten å forstå at det er de okkulte, hemmelige selskaper som i virkeligheten sitter med makten. . . .

Suverene nasjoner vil opphøre å eksistere. Det vil bli opprettet et enkelt, globalt økonomisk system, og alt som hørte til det gamle systemet vil være av rent overflatisk natur, som språk, kulturer, landsnavn etc. All virkelig makt vil nå ligge i en internasjonal organisasjon under kontroll av selve Satan.

De stridende verdensreligioner vil bli forent, og fordi han er en mester i åndelige intriger, er det ikke utenkelig at han på et tidspunkt under sin vei mot maktens tinde vil hevde at han er selveste Kristus. Hvis dette er tilfelle, kan han også hevde å være jødenes lenge forventede Messias. For buddhistene vil han være den femte Buddha [Maitreya], for muslimene vil han være Imam Mahdi, og for hinduene Krishna. I den kristne verden vil de som faller for løgnene hans dessverre se på ham som oppfyllelsen av Jesu annet komme.

Til å begynne med vil Antikrist ha bemerkelsesverdig hell med seg i å bevare freden på jorden. Dette er fordi det var hans disipler som satte igang de fleste verdenskonflikter. . . .For å sikre seg hele verdens tilbedelse og troskap, vil Antikrist tvangshevde et påbud om at "det blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: dyrets navn eller tallet for dets navn" (Åp 13,16-17. . . .Kristne som lever på den tid og som ikke vil ta del i dette systemet, vil bli sett på som kjepper i hjulet for verdensfreden. De vil bli stemplet som usamarbeidsvillige problemskapere og krigshissere" (Gary Kah, En Route to Global Occupation, s. 141-151).

"Dyrets merke" -- Antikristens signatur

I Den nye verdensorden er det "dyrets merke" og "dyrets bilde" som blir utslagsgivende i kampen for tilværelsen. Nekter man å ta "dyrets merke", "dyrets navn" eller tallverdien for navnet hans (666) vil man verken kunne få kjøpe eller selge. Vil man ikke tilbe "dyrets bilde", vil man bli slått ihjel (Åp. 13,15-17). Går man med på kravene til Den nye verdensorden, vil man bli gjenstand for Guds vrede uten nåde (Åp. 14,8-11). Den nye verdensorden er aldeles ingen spøk. Den vil påvirke ditt og mitt liv i en grad uten sidestykke i historien. Hvorfor slik likegyldighet om dette viktige emne?

Konflikten tar slutt

Menneskene oppdager, men for sent, at de er blitt ført bak lyset. "Fredsfyrsten" framstår som en uforlignelig tyrann. Når bedrageren blir demaskert, faller Den nye verdensorden som et korthus. "Den store by [kvinnen, skjøgen Babylon] som har kongedømme over kongene på jorden" (Åp. 17,18) blir ødelagt. Siden denne byen har øverste myndighet over jordens "konger", er det trolig at det er snakk om verdenshovedstaden.

Klimakset skjer da Jesus kommer tilbake til jorden. Verdens "konger", dvs. ledere, vil da føre krig mot ham og hans hær, står det i Åpenbaringsboken (Åp. 19,19). Jesus vil selvsagt seire, og Satan og hans demoner blir kastet i "avgrunnen" og bundet for tusen år, hvoretter Jesus oppretter sitt fredsrike.

Resymé i et nøtteskall

For å kunne danne seg et perspektiv, eller helhetsbilde, uten altfor mange detaljer, kan det være nyttig med et kortfattet resymé av hva vi har gjennomgått hittil. Alt sammen fører opp til et verdenshistorisk klimaks som beskrives i Daniels bok i Det gamle testamente og i Åpenbaringsboken i Det nye testamente.

Det er mye stoff og mange opplysninger som ikke har fått plass i denne innledende artikkelen. Det har ikke vært lett å sile ut stoff og prøve å skape en tråd og et helhetsbilde med hensyn til denne sataniske sammensvergelsen. Altfor mange detaljer i første omgang vil imidlertid bare virke forvirrende på helhetsbildet og sammenhengen. Det som er utelatt vil jeg behandle i senere artikler om dette emne. Tråden er imidlertid --

I årtusener har ærgjerrige hærførere drømt om et verdensherredømme. Flere forsøk i den retning mislyktes.

I året 1776 e.Kr. grunnla Adam Weishaupt Illuminati-ordenen, der målsettingen var verdensherredømme via undergraving av samfunnet.

Denne ordenen og dens forgreininger infiltrerte frimurerlosjene i Frankrike, England og Amerika, og var ansvarlig for Den franske revolusjon og andre revolusjoner i det 18. århundre.

Ideologien til Illuminati ble videreført av Karl Marx, som var leid av illuminister til å skrive Det kommunistiske manifest.

Fordi den som kontrollerer et lands pengesystem også styrer dets politikk, var det viktig for illuministene å skaffe seg kontrollen over pengesystemene. Dette har de greid.

Fordi den som styrer massemediene (aviser, og senere nyhetsmagasiner, radio, TV etc.) styrer folket og kan påvirke "demokratiske" valg, var det viktig for illuministene å skaffe seg kontrollen over de viktige medieselskapene. Dette har de også greid.

I 1871 ble det utarbeidet en modell for tre verdenskriger som ledd i planene om verdensherredømmet. To kriger er hittil blitt gjennomført etter programmet.

Planene til første verdenskrig gikk også ut på å styrte tsarens Russland og gjøre dette store imperium til illuministenes springbrett for videre ekspansjon. Dette ble også virkeliggjort etter programmet, finansiert av internasjonale pengebaroner i USA.

Etter første verdenskrig ble Balfour-erklæringen formulert, som overlot Palestina til sionistjødene. Planen var å opprette en jødisk sioniststat i Palestina og skape de nødvendige motsetninger som eventuelt ville kulminere i en tredje verdenskrig.

Illuministene oppretter i 1921 sitt hovedkvarter i USA, The Council of Foreign Relations, CFR, for å undergrave dette store landet i tråd med Illuminatis ideologier.

Planene om annen verdenskrig gikk også etter programmet, og hele Østeuropa ble overlatt til illuministene i Sovjetstaten.

Umiddelbart etter annen verdenskrig ble De forente nasjoner (FN), dannet av kommunister og CFR-medlemmer, dvs. illuminister. Dannelsen av Verdensorganisasjonen var et viktig skritt i planene om verdensherredømmet.

På samme tid (1948) ble sioniststaten Israel dannet, og grunnlaget for dagens store motsetninger mellom jøder og arabere ble skapt.

Etter hvert dannet illuminister i FN og CFR forskjellige organisasjoner og traktater som alle sorterte under FN, og som skulle fungere som støttespillere på forskjellige områder i planene om verdensherredømmet. Både FN og dens satellittorganisasjoner, samt en rekke traktater og konvensjoner skapt av disse, har vært effektive redskaper for å undergrave landenes suverenitet og uavhengighet.

Ved overgangen til det nye årtusenet ble verdensreligionen (United Religions Initiative, URI, ratifisert. Litt over to måneder senere holder FN den største statslederkongress i hele sin 50-årige historie for å ratifisere "Verdenstraktaten" og styrke seg selv. En ny milepæl var nådd i planene om verdensherredømmet.

Nøyaktig på samme tid ble Jerusalems status (internasjonaliseringen av Jerusalem) et politisk emne. Det bryter ut opptøyer mellom palestinere og jøder. Motsetningene blir enda større, og en eventuell tredje verdenskrig rykker nærmere. Alle disse begivenhetene var planlagt og styrt av makteliten bak kulissene.

Til slutt

Den nye verdensorden er på plass i sin innledende fase. De forskjellige land i verden er nå knyttet løst sammen i de regionale enheter inntil verdenslederen (Antikrist) kommer på arenaen. Da vil grepet bli strammet. Land som velger å si nei til Den nye verdensorden og som ønsker å beholde sin suverenitet, vil bli tvunget i kne. Krigen i Serbia/Kosovo er et slikt eksempel. Her fikk vi et eksempel på hvordan makteliten fabrikerer et påskudd til å gå inn i et selvstendig, uavhengig land for å tvinge det til underkastelse. Påstandene om "etnisk utrenskning" fra den serbiske presidentens side har i ettertid vist seg å være ren krigspropaganda, slik en spansk undersøkelseskommisjon konkluderte etter å ha lett i flere måneder etter påståtte massegraver. Også andre som har deltatt i letingen etter slike massegraver er kommet til lignende konklusjoner.

Vi lever på lånt tid. Makteliten presser på, men planene deres blir ofte forpurret. Det er Gud som i siste instans er situasjonens Herre, og han har en fastsatt tid for enden (Daniel 8,19; 11,27.35). Når den fastsatte tid er inne, vil han tillate mørkets makter og deres menneskelige lakeier å føre planene sine ut i livet. De fire krigsvindene ved jordens "fire hjørner" vil da bli sluppet løs (Daniel 7,2; Åp. 7,1), og "fredsmasken" faller til slutt av Den nye verdensorden og dens leder. Systemet, Antikristens rike, vil framstå i sitt sanne lys. Verden vil bli kastet ut i en stor trengselstid, med krig, hungersnød, enorme naturkatastrofer og forfølgelse av dem som ikke ville bøye seg under dette sataniske systemet.

Gud har likevel lovt at den som holder seg nær til ham vil bli beskyttet i trengselens tid: "Den som sitter i Den Høyestes ly, som bor i Den Allmektiges skygge, han sier til Herren: Min tilflukt og min borg, min Gud som jeg setter min lit til! For han frir deg fra fuglefangerens snare, fra ødeleggende pest. Med sine vingefjær dekker han deg, og under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyr om dagen, for pest som går fram i mørket, for sott som ødelegger ved middagstid. Om tusen faller ved din side og ti tusen ved din høyre hånd -- til deg skal det ikke nå. Du skal bare se det med dine øyne, se hvordan de ugudelige får sin lønn. For du, Herre, er min tilflukt! Den Høyeste har du gjort til din bolig. Intet ondt skal ramme deg, og ingen plage skal komme nær til ditt telt. For han skal gi sine engler befaling om deg, at de skal bevare deg på alle dine veier" (Salmene 91,1-11). Det er mange andre tilsvarende løfter i Guds ord.

Etter at Satans nye verdensorden er kollabert og ødelagt, vil de frelste Guds folk rope i jubel: "Deretter hørte jeg likesom en mektig lyd av en stor skare i himmelen, som sa: Halleluja! Frelsen og æren og makten tilhører vår Gud! For sanne og rettferdige er hans dommer. For han har dømt den store skjøge, hun som ødela jorden med sitt horeliv, og han har krevd sine tjeneres blod av hennes hånd" (Åp 19,1-2).

I denne tid, da "Verdensreligionen" tar form som et konglomerat av kristendom, hedenskap og satanisme, skal vi vite at denne falske religionen fører til fortapelse. Det er utelukkende frelse i Jesus, og ham alene. "Det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved" (Ap.gj. 4,12).

Tiden er meget kort, og når din Frelser står ved hjertedøren og banker, bør du ikke si nei til kallet: "Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg" (Åp 3,20).

Copyright (c) 2001 Å. Kaspersen

1 Comments:

Blogger Askinstoo said...

just thought I'd let you know a place where you can make some nice extra cash secret shopping.
I made over $900 last month having fun!
http://www.degree-programs-online.info/makingcash.html

1:58 AM  

Post a Comment

<< Home